اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 357,501
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,642,499
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 359,227,548,969
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,588
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,004,829
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,003,011
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/25 1,009,588 1,004,829 1,818- 0 417,683 0 60,182 357,501 359,227,548,969
  2 1396/07/24 1,010,602 1,005,852 1,825- 0 417,683 0 60,182 357,501 359,593,263,605
  3 1396/07/23 1,009,729 1,004,956 1,902- 0 417,683 0 60,182 357,501 359,272,884,286
  4 1396/07/22 1,009,571 1,004,792 1,135- 0 417,683 0 60,182 357,501 359,214,079,685
  5 1396/07/21 1,012,120 1,007,230 1,684- 0 417,683 0 60,182 357,501 360,085,680,674
  6 1396/07/20 1,011,784 1,006,895 1,646- 0 417,683 0 60,182 357,501 359,965,817,575
  7 1396/07/19 1,011,449 1,006,560 1,607- 0 417,683 0 60,182 357,501 359,846,106,220
  8 1396/07/18 1,003,999 999,127 1,147- 0 417,683 0 60,182 357,501 357,189,067,408
  9 1396/07/17 1,003,941 998,899 1,399- 0 417,683 0 60,182 357,501 357,107,374,523
  10 1396/07/16 1,004,998 999,948 2,408- 0 417,683 0 60,182 357,501 357,482,296,533
  11 1396/07/15 1,010,855 1,005,743 1,805- 0 417,683 0 60,182 357,501 359,554,240,155
  12 1396/07/14 1,013,547 1,008,449 2,315- 0 417,683 0 60,182 357,501 360,521,449,352
  13 1396/07/13 1,013,217 1,008,118 2,298- 0 417,683 0 60,182 357,501 360,403,272,624
  14 1396/07/12 1,012,888 1,007,790 2,282- 0 417,683 0 60,182 357,501 360,285,965,218
  15 1396/07/11 1,006,249 1,001,147 2,747- 0 417,683 30 60,182 357,501 357,910,925,383
  16 1396/07/10 1,003,614 998,433 2,799- 0 417,683 0 60,152 357,531 356,970,759,139
  17 1396/07/09 1,007,748 1,002,553 2,825- 0 417,683 0 60,152 357,531 358,443,737,185
  18 1396/07/08 1,007,418 1,002,222 2,808- 0 417,683 0 60,152 357,531 358,325,501,931
  19 1396/07/07 1,007,087 1,001,892 2,792- 0 417,683 0 60,152 357,531 358,207,406,549
  20 1396/07/06 1,006,758 1,001,562 2,775- 0 417,683 14 60,152 357,531 358,089,603,288
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق