اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 357,435
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,642,565
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 360,408,511,782
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,011,169
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,008,319
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,020,341
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/29 1,011,169 1,008,319 12,022 0 417,683 0 60,248 357,435 360,408,511,782
  2 1396/10/28 1,010,843 1,007,993 12,022 0 417,683 0 60,248 357,435 360,291,919,063
  3 1396/10/27 1,010,517 1,007,667 12,022 0 417,683 0 60,248 357,435 360,175,465,876
  4 1396/10/26 1,009,657 1,006,813 12,013 0 417,683 0 60,248 357,435 359,870,173,915
  5 1396/10/25 1,008,386 1,005,552 11,943 0 417,683 0 60,248 357,435 359,419,318,465
  6 1396/10/24 1,007,071 1,004,247 13,143 0 417,683 0 60,248 357,435 358,953,130,288
  7 1396/10/23 1,005,116 1,002,312 13,221 0 417,683 0 60,248 357,435 358,261,480,691
  8 1396/10/22 1,005,250 1,002,455 11,863 0 417,683 0 60,248 357,435 358,312,573,576
  9 1396/10/21 1,004,943 1,002,148 11,863 0 417,683 0 60,248 357,435 358,202,890,636
  10 1396/10/20 1,004,617 1,001,822 11,863 0 417,683 0 60,248 357,435 358,086,185,646
  11 1396/10/19 1,004,565 1,001,721 11,874 0 417,683 0 60,248 357,435 358,050,211,548
  12 1396/10/18 1,003,823 1,000,993 10,732 0 417,683 0 60,248 357,435 357,789,883,527
  13 1396/10/17 1,003,640 1,000,748 11,134 0 417,683 0 60,248 357,435 357,702,335,382
  14 1396/10/16 1,004,337 1,001,422 9,838 0 417,683 0 60,248 357,435 357,943,406,660
  15 1396/10/15 1,003,301 1,000,387 9,935 0 417,683 0 60,248 357,435 357,573,372,901
  16 1396/10/14 1,002,994 1,000,080 9,936 0 417,683 0 60,248 357,435 357,463,687,574
  17 1396/10/13 1,002,686 999,772 9,936 0 417,683 0 60,248 357,435 357,353,652,682
  18 1396/10/12 1,002,210 999,286 9,316 0 417,683 0 60,248 357,435 357,179,837,160
  19 1396/10/11 1,001,917 998,992 9,767 0 417,683 0 60,248 357,435 357,074,817,295
  20 1396/10/10 1,000,864 997,644 12,942 0 417,683 20 60,248 357,435 356,592,803,905
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق