اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 840,690
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,159,310
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 860,283,070,981
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,025,285
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,023,306
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,020,743
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 1,025,285 1,023,306 2,563- 0 903,244 0 62,554 840,690 860,283,070,981
  2 1397/06/25 1,024,551 1,022,575 2,431- 0 903,244 0 62,554 840,690 859,668,519,873
  3 1397/06/24 1,025,959 1,023,962 2,434- 0 903,244 0 62,554 840,690 860,834,680,914
  4 1397/06/23 1,026,758 1,024,714 2,514- 0 903,244 0 62,554 840,690 861,466,789,643
  5 1397/06/22 1,026,404 1,024,360 2,514- 0 903,244 0 62,554 840,690 861,169,205,486
  6 1397/06/21 1,026,050 1,024,006 2,513- 0 903,244 0 62,554 840,690 860,871,964,425
  7 1397/06/20 1,022,070 1,019,927 2,602- 0 903,244 0 62,554 840,690 857,442,719,940
  8 1397/06/19 1,021,060 1,019,012 2,505- 0 903,244 0 62,554 840,690 856,673,552,846
  9 1397/06/18 1,017,068 1,014,968 2,448- 0 903,244 0 62,554 840,690 853,273,334,892
  10 1397/06/17 1,015,461 1,013,370 2,497- 0 903,244 16 62,554 840,690 851,930,155,039
  11 1397/06/16 1,015,677 1,013,596 1,263- 0 903,244 0 62,538 840,706 852,135,893,762
  12 1397/06/15 1,015,325 1,013,244 1,263- 0 903,244 0 62,538 840,706 851,840,285,899
  13 1397/06/14 1,014,974 1,012,893 1,263- 0 903,244 0 62,538 840,706 851,545,040,678
  14 1397/06/13 1,014,197 1,012,133 2,563- 0 903,244 0 62,538 840,706 850,906,390,569
  15 1397/06/12 1,011,348 1,009,433 1,125- 0 903,244 0 62,538 840,706 848,636,129,342
  16 1397/06/11 1,008,498 1,006,487 1,123- 0 903,244 0 62,538 840,706 846,159,457,969
  17 1397/06/10 1,008,115 1,006,093 1,123- 0 903,244 0 62,538 840,706 845,828,494,974
  18 1397/06/09 1,007,596 1,005,567 321- 0 903,244 0 62,538 840,706 845,386,205,816
  19 1397/06/08 1,007,296 1,005,268 321- 0 903,244 0 62,538 840,706 845,134,692,333
  20 1397/06/07 1,006,998 1,004,969 321- 0 903,244 0 62,538 840,706 844,883,498,700