اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 357,455
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,642,545
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 372,446,659,301
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,045,642
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,041,940
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,042,922
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/26 1,045,642 1,041,940 982 0 417,683 0 60,228 357,455 372,446,659,301
  2 1396/09/25 1,044,714 1,041,014 2,512 0 417,683 0 60,228 357,455 372,115,627,830
  3 1396/09/24 1,043,923 1,040,219 3,130 0 417,683 0 60,228 357,455 371,831,405,217
  4 1396/09/23 1,043,542 1,039,838 3,208 0 417,683 0 60,228 357,455 371,695,301,486
  5 1396/09/22 1,043,161 1,039,458 3,285 0 417,683 0 60,228 357,455 371,559,356,234
  6 1396/09/21 1,043,033 1,039,544 3,499 0 417,683 0 60,228 357,455 371,590,080,508
  7 1396/09/20 1,041,130 1,037,351 4,098 0 417,683 0 60,228 357,455 370,806,215,965
  8 1396/09/19 1,042,633 1,038,493 4,854 0 417,683 0 60,228 357,455 371,214,424,041
  9 1396/09/18 1,042,889 1,038,496 5,407 0 417,683 0 60,228 357,455 371,215,653,162
  10 1396/09/17 1,042,977 1,038,462 8,934 0 417,683 0 60,228 357,455 371,203,463,634
  11 1396/09/16 1,042,623 1,038,108 8,980 0 417,683 0 60,228 357,455 371,077,066,048
  12 1396/09/15 1,042,270 1,037,755 9,025 0 417,683 0 60,228 357,455 370,950,851,020
  13 1396/09/14 1,041,917 1,037,403 9,069 0 417,683 0 60,228 357,455 370,824,754,629
  14 1396/09/13 1,042,550 1,037,868 6,595 0 417,683 0 60,228 357,455 370,991,093,886
  15 1396/09/12 1,041,403 1,036,683 4,351- 0 417,683 0 60,228 357,455 370,567,600,112
  16 1396/09/11 1,041,308 1,036,688 3,625- 0 417,683 0 60,228 357,455 370,569,469,830
  17 1396/09/10 1,041,466 1,036,837 2,140- 0 417,683 0 60,228 357,455 370,622,689,443
  18 1396/09/09 1,041,120 1,036,491 2,097- 0 417,683 0 60,228 357,455 370,498,909,341
  19 1396/09/08 1,040,774 1,036,145 2,053- 0 417,683 0 60,228 357,455 370,375,275,868
  20 1396/09/07 1,041,548 1,037,091 1,416- 0 417,683 0 60,228 357,455 370,713,190,963
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق