اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 357,100
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,642,900
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 356,416,541,096
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,005
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 998,086
قیمت آماری هر واحد (ریال): 990,832
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,001,005 998,086 7,254- 0 417,683 0 60,583 357,100 356,416,541,096
  2 1396/12/26 997,955 995,005 7,482- 0 417,683 0 60,583 357,100 355,316,193,418
  3 1396/12/25 998,051 995,057 7,482- 0 417,683 0 60,583 357,100 355,334,846,617
  4 1396/12/24 997,745 994,752 7,482- 0 417,683 0 60,583 357,100 355,225,877,584
  5 1396/12/23 997,442 994,448 7,482- 0 417,683 0 60,583 357,100 355,117,379,001
  6 1396/12/22 1,000,303 997,267 7,482- 0 417,683 0 60,583 357,100 356,124,066,793
  7 1396/12/21 1,000,448 997,417 4,535- 0 417,683 0 60,583 357,100 356,177,467,256
  8 1396/12/20 1,001,675 998,638 4,534- 0 417,683 0 60,583 357,100 356,613,783,243
  9 1396/12/19 1,004,241 1,001,188 4,534- 0 417,683 0 60,583 357,100 357,524,392,409
  10 1396/12/18 1,004,796 1,001,739 6,137- 0 417,683 0 60,583 357,100 357,720,999,322
  11 1396/12/17 1,004,494 1,001,437 6,137- 0 417,683 0 60,583 357,100 357,613,270,074
  12 1396/12/16 1,004,193 1,001,136 6,137- 0 417,683 0 60,583 357,100 357,505,675,055
  13 1396/12/15 1,004,447 1,001,389 6,137- 0 417,683 0 60,583 357,100 357,596,051,785
  14 1396/12/14 1,004,195 1,001,132 6,137- 0 417,683 0 60,583 357,100 357,504,366,644
  15 1396/12/13 1,004,227 1,001,153 0 0 417,683 0 60,583 357,100 357,511,671,360
  16 1396/12/12 1,003,687 1,000,616 0 0 417,683 0 60,583 357,100 357,319,806,420
  17 1396/12/11 1,004,024 1,000,938 0 0 417,683 0 60,583 357,100 357,434,995,056
  18 1396/12/10 1,003,723 1,000,637 0 0 417,683 0 60,583 357,100 357,327,492,128
  19 1396/12/09 1,003,422 1,000,336 0 0 417,683 205 60,583 357,100 357,220,122,210
  20 1396/12/08 1,004,015 1,000,927 0 0 417,683 0 60,378 357,305 357,636,046,168
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi