اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 357,068
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,642,932
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 362,037,230,474
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,016,965
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,013,917
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,010,479
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/01/31 1,016,965 1,013,917 3,438- 0 417,683 0 60,615 357,068 362,037,230,474
  2 1397/01/30 1,016,523 1,013,474 3,193- 0 417,683 0 60,615 357,068 361,879,249,941
  3 1397/01/29 1,016,080 1,013,032 2,948- 0 417,683 0 60,615 357,068 361,721,345,245
  4 1397/01/28 1,015,566 1,012,541 2,638- 0 417,683 0 60,615 357,068 361,546,038,064
  5 1397/01/27 1,014,153 1,011,138 2,215- 0 417,683 18 60,615 357,068 361,044,921,226
  6 1397/01/26 1,015,389 1,012,351 2,371- 0 417,683 0 60,597 357,086 361,496,444,081
  7 1397/01/25 1,015,495 1,012,451 3,120- 0 417,683 0 60,597 357,086 361,532,053,954
  8 1397/01/24 1,015,062 1,012,018 2,883- 0 417,683 0 60,597 357,086 361,377,569,447
  9 1397/01/23 1,014,629 1,011,586 2,647- 0 417,683 0 60,597 357,086 361,223,159,656
  10 1397/01/22 1,014,188 1,011,127 2,411- 0 417,683 0 60,597 357,086 361,059,366,353
  11 1397/01/21 1,014,846 1,011,769 3,341- 0 417,683 0 60,597 357,086 361,288,721,044
  12 1397/01/20 1,014,299 1,011,199 1,342- 0 417,683 14 60,597 357,086 361,085,143,015
  13 1397/01/19 1,013,537 1,010,463 573- 0 417,683 0 60,583 357,100 360,836,187,824
  14 1397/01/18 1,014,621 1,011,530 766- 0 417,683 0 60,583 357,100 361,217,418,521
  15 1397/01/17 1,014,381 1,011,274 1,763 0 417,683 0 60,583 357,100 361,126,088,922
  16 1397/01/16 1,014,183 1,011,076 1,763 0 417,683 0 60,583 357,100 361,055,315,257
  17 1397/01/15 1,013,985 1,010,878 1,763 0 417,683 0 60,583 357,100 360,984,631,173
  18 1397/01/14 1,016,806 1,013,687 1,019 0 417,683 0 60,583 357,100 361,987,477,857
  19 1397/01/13 1,015,662 1,012,554 2,662 0 417,683 0 60,583 357,100 361,583,040,303
  20 1397/01/12 1,015,227 1,012,120 2,896 0 417,683 0 60,583 357,100 361,427,916,289
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi