اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 841,571
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,158,429
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 842,546,097,598
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,242
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,159
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,004,049
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/02 1,003,242 1,001,159 2,890 0 903,244 0 61,673 841,571 842,546,097,598
  2 1397/04/01 1,002,281 1,000,300 2,892 0 903,244 0 61,673 841,571 841,823,203,647
  3 1397/03/31 1,048,866 1,046,884 2,892 0 903,244 0 61,673 841,571 881,027,565,805
  4 1397/03/31 1,001,982 1,000,000 2,892 0 903,244 0 61,673 841,571 841,571,351,041
  5 1397/03/30 1,048,567 1,046,586 2,892 0 903,244 0 61,673 841,571 880,776,596,565
  6 1397/03/29 1,047,704 1,045,734 1,695 0 903,244 0 61,673 841,571 880,059,329,780
  7 1397/03/28 1,052,160 1,050,196 4,209- 0 903,244 246 61,673 841,571 883,814,723,475
  8 1397/03/27 1,050,830 1,048,610 3,907- 0 903,244 0 61,427 841,817 882,737,453,181
  9 1397/03/26 1,048,318 1,046,129 2,167- 0 903,244 0 61,427 841,817 880,649,263,349
  10 1397/03/25 1,047,809 1,045,620 1,964- 0 903,244 0 61,427 841,817 880,221,047,558
  11 1397/03/24 1,047,301 1,045,112 1,761- 0 903,244 0 61,427 841,817 879,793,134,577
  12 1397/03/23 1,046,793 1,044,604 1,558- 0 903,244 0 61,427 841,817 879,365,669,921
  13 1397/03/22 1,044,418 1,042,257 1,537- 0 903,244 0 61,427 841,817 877,390,075,898
  14 1397/03/21 1,040,805 1,038,664 981- 0 903,244 0 61,427 841,817 874,364,854,666
  15 1397/03/20 1,042,676 1,040,524 324- 0 903,244 169 61,427 841,817 875,931,101,558
  16 1397/03/19 1,042,759 1,040,602 345- 0 903,244 0 61,258 841,986 876,172,131,266
  17 1397/03/18 1,042,168 1,040,064 1,108 0 903,244 0 61,258 841,986 875,718,935,615
  18 1397/03/17 1,041,682 1,039,578 1,291 0 903,244 0 61,258 841,986 875,310,088,866
  19 1397/03/16 1,041,197 1,039,093 1,473 0 903,244 0 61,258 841,986 874,901,757,745
  20 1397/03/15 1,040,712 1,038,609 1,655 0 903,244 0 61,258 841,986 874,493,864,824
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق