اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 357,455
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,642,545
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 362,016,334,435
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,017,515
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,012,761
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,011,532
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/23 1,017,515 1,012,761 1,229- 0 417,683 0 60,228 357,455 362,016,334,435
  2 1396/08/22 1,031,741 1,026,968 1,217- 0 417,683 0 60,228 357,455 367,094,746,964
  3 1396/08/21 1,030,521 1,025,915 1,182- 0 417,683 0 60,228 357,455 366,718,333,519
  4 1396/08/20 1,030,320 1,025,791 728- 0 417,683 0 60,228 357,455 366,673,969,380
  5 1396/08/19 1,031,698 1,027,154 470- 0 417,683 0 60,228 357,455 367,161,478,728
  6 1396/08/18 1,031,350 1,026,807 424- 0 417,683 0 60,228 357,455 367,037,189,092
  7 1396/08/17 1,031,003 1,026,459 376- 0 417,683 0 60,228 357,455 366,912,999,431
  8 1396/08/16 1,029,601 1,025,031 645- 0 417,683 0 60,228 357,455 366,402,440,954
  9 1396/08/15 1,028,085 1,023,516 891- 0 417,683 0 60,228 357,455 365,860,799,944
  10 1396/08/14 1,028,063 1,023,496 497- 0 417,683 0 60,228 357,455 365,853,781,872
  11 1396/08/13 1,028,653 1,024,064 466- 0 417,683 0 60,228 357,455 366,056,734,944
  12 1396/08/12 1,028,042 1,023,453 453- 0 417,683 0 60,228 357,455 365,838,495,097
  13 1396/08/11 1,027,685 1,023,096 393- 0 417,683 0 60,228 357,455 365,710,839,012
  14 1396/08/10 1,027,328 1,022,739 334- 0 417,683 0 60,228 357,455 365,583,226,553
  15 1396/08/09 1,025,556 1,021,418 471 0 417,683 0 60,228 357,455 365,111,081,348
  16 1396/08/08 1,013,108 1,008,973 616 0 417,683 0 60,228 357,455 360,662,294,288
  17 1396/08/07 1,012,636 1,008,320 687 0 417,683 33 60,228 357,455 360,428,955,071
  18 1396/08/06 1,013,309 1,008,841 176 0 417,683 0 60,195 357,488 360,648,616,706
  19 1396/08/05 1,013,930 1,009,423 279- 0 417,683 0 60,195 357,488 360,856,437,813
  20 1396/08/04 1,013,585 1,009,077 232- 0 417,683 0 60,195 357,488 360,733,096,125
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق