اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 841,082
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,158,918
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 866,820,909,257
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,032,721
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,030,602
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,030,228
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/26 1,032,721 1,030,602 374- 0 903,244 0 62,162 841,082 866,820,909,257
  2 1397/05/25 1,032,412 1,030,294 375- 0 903,244 0 62,162 841,082 866,561,597,042
  3 1397/05/24 1,032,104 1,029,986 374- 0 903,244 0 62,162 841,082 866,302,600,074
  4 1397/05/23 1,032,146 1,029,836 1,260- 0 903,244 0 62,162 841,082 866,176,830,209
  5 1397/05/22 1,029,950 1,027,666 1,008- 0 903,244 0 62,162 841,082 864,351,648,248
  6 1397/05/21 1,030,649 1,028,349 345- 0 903,244 0 62,162 841,082 864,925,485,919
  7 1397/05/20 1,029,349 1,027,057 821- 0 903,244 0 62,162 841,082 863,839,203,120
  8 1397/05/19 1,029,563 1,027,267 822- 0 903,244 0 62,162 841,082 864,015,670,770
  9 1397/05/18 1,029,258 1,026,962 821- 0 903,244 0 62,162 841,082 863,759,338,148
  10 1397/05/17 1,028,954 1,026,658 822- 0 903,244 0 62,162 841,082 863,503,270,741
  11 1397/05/16 1,031,339 1,028,993 89- 0 903,244 0 62,162 841,082 865,467,564,339
  12 1397/05/15 1,030,309 1,027,958 2,142 0 903,244 0 62,162 841,082 864,597,265,264
  13 1397/05/14 1,028,249 1,025,930 7 0 903,244 0 62,162 841,082 862,891,569,516
  14 1397/05/13 1,025,521 1,023,239 250- 0 903,244 0 62,162 841,082 860,627,844,585
  15 1397/05/12 1,025,328 1,022,999 172- 0 903,244 0 62,162 841,082 860,426,205,581
  16 1397/05/11 1,025,009 1,022,680 172- 0 903,244 0 62,162 841,082 860,157,491,780
  17 1397/05/10 1,024,690 1,022,361 172- 0 903,244 0 62,162 841,082 859,889,092,391
  18 1397/05/09 1,021,048 1,018,729 457 0 903,244 133 62,162 841,082 856,834,884,207
  19 1397/05/08 1,016,951 1,014,711 1,009 0 903,244 0 62,029 841,215 853,590,031,734
  20 1397/05/07 1,014,678 1,012,470 1,895 0 903,244 0 62,029 841,215 851,704,736,132