اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 841,331
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,158,669
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 844,280,968,020
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,005,669
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,003,506
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,004,437
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/25 1,005,669 1,003,506 931 0 903,244 0 61,913 841,331 844,280,968,020
  2 1397/04/24 1,005,136 1,002,975 1,559 0 903,244 0 61,913 841,331 843,834,118,783
  3 1397/04/23 1,005,307 1,003,140 1,786 0 903,244 0 61,913 841,331 843,973,184,509
  4 1397/04/22 1,005,606 1,003,430 346 0 903,244 0 61,913 841,331 844,216,613,789
  5 1397/04/21 1,005,311 1,003,135 346 0 903,244 0 61,913 841,331 843,968,376,344
  6 1397/04/20 1,005,050 1,002,870 347 0 903,244 0 61,913 841,331 843,746,003,268
  7 1397/04/19 1,006,189 1,003,990 403 0 903,244 0 61,913 841,331 844,687,871,315
  8 1397/04/18 1,006,342 1,004,139 1,752 0 903,244 0 61,913 841,331 844,813,426,067
  9 1397/04/17 1,006,048 1,003,846 1,752 0 903,244 0 61,913 841,331 844,566,482,414
  10 1397/04/16 1,006,207 1,004,000 6,166 0 903,244 0 61,913 841,331 844,696,141,204
  11 1397/04/15 1,009,505 1,007,279 4,110 0 903,244 0 61,913 841,331 847,454,778,269
  12 1397/04/14 1,009,213 1,006,986 4,111 0 903,244 0 61,913 841,331 847,208,710,924
  13 1397/04/13 1,008,921 1,006,694 4,111 0 903,244 0 61,913 841,331 846,962,944,917
  14 1397/04/12 1,007,861 1,005,636 8,713 0 903,244 0 61,913 841,331 846,072,412,878
  15 1397/04/11 1,006,519 1,004,310 1,861 0 903,244 0 61,913 841,331 844,956,957,995
  16 1397/04/10 1,005,083 1,002,888 2,006 0 903,244 0 61,913 841,331 843,760,788,365
  17 1397/04/09 1,005,469 1,003,248 2,675 0 903,244 0 61,913 841,331 844,063,226,089
  18 1397/04/08 1,001,965 999,754 92- 0 903,244 0 61,913 841,331 841,123,697,138
  19 1397/04/07 1,001,682 999,471 92- 0 903,244 0 61,913 841,331 840,885,852,458
  20 1397/04/06 1,001,400 999,189 92- 0 903,244 218 61,913 841,331 840,648,320,833