شعبه های صندوق

نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
بانک ملت شعبه آرژانتین تهران- ضلع جنوبی میدان آرژانتین-ابتدای خیابان احمد قصیر ضیاالدین قاری 88739337-88523795-6
بانک ملت شعبه میدان استقلال خیابان سعدی جنوبی - نبش کوچه بیمه - مقابل شرکت سینگر ابراهیم سهرابی 33903947