اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می کند.همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارايي هاي صندوق
۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ۷۰ % کل دارایی ها
۱-۱ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداقل 40 % دارایی های صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شده اند.
۲-۱ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ۳۰ % دارایی های صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شده اند.
۲- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول فرابورس ایران حداقل ۱۰ % و حداکثر ۳۰ % از کل دارایی های صندوق
۱-۲ سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۲۰ % دارایی های صندوق که به بند ۲ فوق اختصاص داده شده است.
۲-۲ سهام و حق تقدم پذیرفته شده در یک صنعت حداكثر ۳۰ % از دارائی های صندوق که به بند 2 فوق اختصاص داده شده است.
۳-۲ سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران حداکثر ۵% از کل دارایی های صندوق
۳- گواهی سپرده کالایی پذیرفته در بورس مشروط به اینکه منجر به تحویل فیزیکی نگردد. حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق