امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1391/12/01 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/08/24 تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 12-07-1396 تغییرات امیدنامه
1396/06/11 تغییر هزینه نرم افزار و حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
1395/08/16 امکان سرمایه گذاری در "گواهی سپرده کالایی" تغییرات امیدنامه
1395/05/23 تغییر حسابرس و هزینه آن تغییرات امیدنامه
1395/02/21 تغییر نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه و کارمزد متولی صندوق تغییرات امیدنامه
1394/09/09 انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان کثیرالانتشار صندوق تغییرات امیدنامه
1394/07/30 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق به 5 میلیون واحد تغییرات امیدنامه
1394/05/27 تغییرات در بند 8-7 امیدنامه -تغییر حسابرس تغییرات امیدنامه
1394/05/22 تغییرات در بند 10-3 امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق تغییرات امیدنامه
1393/10/13 تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق