ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 65,772 17.13 42,674 6.01 42,640 4.84 44,142 5.18
اوراق 145,873 38 656,675 92.49 813,728 92.53 788,641 92.65
وجه نقد 139,691 36.39 5,341 0.75 12,716 1.44 15,513 1.82
سایر دارایی ها 6,275 1.63 5,283 0.74 10,300 1.17 2,901 0.34
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 38,367 9.99 42,512 5.98 42,640 4.84 44,142 5.18
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق