ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 65,317 16.12 51,254 5.95 53,238 6.15 50,242 5.81
اوراق 167,471 41.35 794,594 92.27 790,934 91.44 795,539 92.07
وجه نقد 135,344 33.41 11,482 1.33 16,557 1.91 16,623 1.92
سایر دارایی ها 6,219 1.53 4,630 0.53 5,411 0.62 2,827 0.32
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 37,769 9.32 21,592 2.5 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد