ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 67,170 18.29 100,530 27.56 95,880 26.16 91,330 24.81
اوراق 114,663 31.23 176,341 48.34 228,152 62.25 261,526 71.06
وجه نقد 154,582 42.11 80,448 22.05 35,051 9.56 9,265 2.51
سایر دارایی ها 6,322 1.72 7,458 2.04 7,397 2.01 5,884 1.59
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 37,773 10.29 49,377 13.53 49,830 13.59 47,567 12.92
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق