صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۶,۴۷۶ ۱۳.۷۲ ۸۴,۷۰۵ ۸.۷ ۷۰,۹۶۹ ۷.۴۵ ۵۲,۸۲۹ ۵.۵۶
اوراق ۲۱۵,۱۰۰ ۴۴.۴ ۴۷۴,۴۲۶ ۴۸.۷۲ ۴۴۰,۶۵۵ ۴۶.۳۱ ۳۹۶,۶۸۶ ۴۱.۷۹
وجه نقد ۱۵۱,۳۲۳ ۳۱.۲۳ ۴۰۰,۵۰۴ ۴۱.۱۳ ۴۰۹,۷۲۲ ۴۳.۰۶ ۴۵۴,۶۰۹ ۴۷.۸۹
سایر دارایی ها ۶,۲۹۹ ۱.۳ ۸,۵۸۶ ۰.۸۸ ۱۳,۲۷۵ ۱.۳۹ ۵,۹۵۱ ۰.۶۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۲,۲۲۳ ۸.۷۱ ۸۰,۴۳۱ ۸.۲۶ ۶۸,۵۳۶ ۷.۲ ۵۲,۸۲۹ ۵.۵۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد