ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 67,569 18.4 86,979 23.53 79,423 21.2 60,817 15.91
اوراق 118,908 32.38 261,577 70.77 280,736 74.94 305,014 79.81
وجه نقد 150,628 41.02 13,110 3.54 4,963 1.32 10,675 2.79
سایر دارایی ها 6,372 1.73 7,926 2.14 9,476 2.52 5,677 1.48
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 38,027 10.35 48,264 13.05 47,284 12.62 48,677 12.73
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق