ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 66,711 18.17 44,900 12.33 43,823 12.13 40,830 11.12
اوراق 126,048 34.34 307,436 84.48 312,728 86.57 310,972 84.71
وجه نقد 145,169 39.55 6,506 1.78 3,523 0.97 12,740 3.47
سایر دارایی ها 6,323 1.72 5,076 1.39 1,175 0.32 2,570 0.7
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 38,196 10.4 42,469 11.67 42,035 11.63 39,497 10.75
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi