صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۵۱,۶۹۶ ۵.۵۲ % ۴۱۷,۸۴۴ ۴۴.۵۸ % ۳,۸۱۷ ۰.۴۱ % ۴۴۸,۲۷۹ ۴۷.۸۳ % ۱۵,۵۵۰ ۱.۲ % ۵۱,۴۰۷ ۵.۴۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۵۱,۸۴۵ ۵.۵۴ % ۴۱۷,۶۳۴ ۴۴.۵۹ % ۳,۸۱۶ ۰.۴۱ % ۴۴۸,۲۷۹ ۴۷.۸۶ % ۱۵,۰۵۸ ۱.۱۷ % ۵۱,۵۳۰ ۵.۵ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۵۱,۸۴۵ ۵.۵۴ % ۴۱۷,۴۸۵ ۴۴.۶ % ۳,۸۱۵ ۰.۴۱ % ۴۴۸,۲۷۹ ۴۷.۸۹ % ۱۴,۵۶۶ ۱.۱۴ % ۵۱,۵۳۰ ۵.۵۱ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۵۱,۸۴۵ ۵.۵۴ % ۴۱۷,۳۳۶ ۴۴.۶۱ % ۳,۸۱۴ ۰.۴۱ % ۴۴۸,۴۲۱ ۴۷.۹۳ % ۱۴,۰۷۵ ۱.۱۲ % ۵۱,۵۳۰ ۵.۵۱ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۵۰,۷۴۶ ۵.۴۴ % ۴۱۷,۱۲۳ ۴۴.۶۸ % ۳,۸۱۳ ۰.۴۱ % ۴۴۸,۴۹۲ ۴۸.۰۴ % ۱۳,۳۱۲ ۱.۰۷ % ۵۰,۵۵۵ ۵.۴۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۵۰,۳۴۵ ۵.۳۹ % ۴۱۶,۹۶۰ ۴۴.۶۶ % ۳,۸۱۲ ۰.۴۱ % ۴۴۹,۳۲۷ ۴۸.۱۲ % ۱۳,۲۸۹ ۱.۰۴ % ۵۰,۱۰۸ ۵.۳۷ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۵۰,۳۴۵ ۵.۴ % ۴۱۶,۸۱۳ ۴۴.۶۷ % ۳,۸۱۱ ۰.۴۱ % ۴۴۹,۳۲۷ ۴۸.۱۵ % ۱۲,۷۹۹ ۱.۰۱ % ۵۰,۱۰۸ ۵.۳۷ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۵۰,۵۸۳ ۵.۴۴ % ۴۱۵,۰۱۶ ۴۴.۶ % ۳,۸۱۰ ۰.۴۱ % ۴۴۹,۳۲۷ ۴۸.۲۸ % ۱۱,۸۵۵ ۰.۹۹ % ۵۰,۳۴۶ ۵.۴۱ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۵۱,۱۹۲ ۵.۴۶ % ۴۱۴,۶۹۷ ۴۴.۲۲ % ۳,۸۰۹ ۰.۴۱ % ۴۵۳,۰۲۶ ۴۸.۳۱ % ۱۵,۰۴۱ ۰.۹۶ % ۵۰,۹۵۵ ۵.۴۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۵۱,۱۹۲ ۵.۴۶ % ۴۱۴,۵۴۹ ۴۴.۲۴ % ۳,۸۰۸ ۰.۴۱ % ۴۵۳,۰۲۶ ۴۸.۳۴ % ۱۴,۵۵۳ ۰.۹۳ % ۵۰,۹۵۵ ۵.۴۴ %