ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/25 68,937 7.95 % 766,598 88.43 % 0 0 % 30,110 3.47 % 1,241 0.24 % 0 0 %
2 1397/07/24 65,229 7.52 % 765,903 88.35 % 0 0 % 27,942 3.22 % 7,819 1 % 0 0 %
3 1397/07/23 71,889 8.31 % 765,265 88.45 % 0 0 % 24,090 2.78 % 3,984 0.56 % 0 0 %
4 1397/07/22 72,243 8.29 % 764,820 87.75 % 0 0 % 33,309 3.82 % 1,223 0.24 % 0 0 %
5 1397/07/21 62,937 7.29 % 764,235 88.46 % 0 0 % 35,517 4.11 % 1,215 0.24 % 0 0 %
6 1397/07/20 63,448 7.35 % 763,411 88.38 % 0 0 % 28,623 3.31 % 8,253 1.05 % 0 0 %
7 1397/07/19 63,448 7.35 % 763,095 88.38 % 0 0 % 28,623 3.32 % 8,246 1.05 % 0 0 %
8 1397/07/18 63,448 7.35 % 762,779 88.37 % 0 0 % 28,651 3.32 % 8,240 1.05 % 0 0 %
9 1397/07/17 63,608 7.37 % 762,089 88.35 % 0 0 % 28,651 3.32 % 8,233 1.05 % 0 0 %
10 1397/07/16 68,052 7.91 % 761,771 88.58 % 0 0 % 28,971 3.37 % 1,182 0.24 % 0 0 %