دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع 12-07-1396 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در مجمع مورخ 12-07-1396 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت به شرح ذیل می باشد:
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست