اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 840,485
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,159,515
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 846,567,764,270
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,319
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,007,237
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,007,475
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 1,009,319 1,007,237 238 0 903,913 88 63,428 840,485 846,567,764,270
  2 1397/08/21 1,007,685 1,005,614 2 0 903,913 0 63,340 840,573 845,292,136,211
  3 1397/08/20 1,009,007 1,006,937 3 0 903,913 0 63,340 840,573 846,404,385,995
  4 1397/08/19 1,009,886 1,007,805 867 0 903,913 0 63,340 840,573 847,133,956,783
  5 1397/08/18 1,010,593 1,008,504 2 0 903,913 0 63,340 840,573 847,721,367,533
  6 1397/08/17 1,010,223 1,008,134 2 0 903,913 0 63,340 840,573 847,410,528,266
  7 1397/08/16 1,009,854 1,007,765 2 0 903,913 0 63,340 840,573 847,100,056,283
  8 1397/08/15 1,009,485 1,007,396 2 0 903,913 0 63,340 840,573 846,789,951,165
  9 1397/08/14 1,007,755 1,005,667 1 0 903,913 0 63,340 840,573 845,336,677,694
  10 1397/08/13 1,007,058 1,004,971 1 0 903,913 0 63,340 840,573 844,751,719,175
  11 1397/08/12 1,006,664 1,004,575 11 0 903,913 0 63,340 840,573 844,418,617,164
  12 1397/08/11 1,005,964 1,003,873 160 0 903,913 0 63,340 840,573 843,828,544,195
  13 1397/08/10 1,005,585 1,003,494 160 0 903,913 0 63,340 840,573 843,509,746,277
  14 1397/08/09 1,005,205 1,003,115 160 0 903,913 300 63,340 840,573 843,191,271,447
  15 1397/08/08 1,004,834 1,002,739 0 0 903,913 0 63,040 840,873 843,176,349,964
  16 1397/08/07 1,004,461 1,002,366 0 0 903,913 0 63,040 840,873 842,862,551,284
  17 1397/08/06 1,002,642 1,000,512 1,256 0 903,913 0 63,040 840,873 841,303,607,682
  18 1397/08/05 1,001,733 999,587 682 0 903,913 100 63,040 840,873 840,525,890,047
  19 1397/08/04 1,000,996 998,849 2,284 0 903,913 0 62,940 840,973 840,004,881,722
  20 1397/08/03 1,000,624 998,477 2,284 669 903,913 0 62,940 840,973 839,692,120,171