صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۷۷۳,۰۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۶,۹۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۸۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۶۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۵۳۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱,۰۱۶,۸۷۷ ۱,۰۱۵,۶۱۰ ۶,۹۲۲ ۱,۴۷۵ ۶,۱۹۸,۵۱۰ ۸,۷۶۶ ۱,۴۲۵,۴۵۵ ۴,۷۷۳,۰۵۵ ۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱,۰۱۶,۵۵۰ ۱,۰۱۵,۲۷۹ ۶,۸۹۹ ۱۴۷,۸۹۱ ۶,۱۹۷,۰۳۵ ۸۷,۳۰۴ ۱,۴۱۶,۶۸۹ ۴,۷۸۰,۳۴۶ ۴,۸۵۳,۳۸۳,۵۵۶,۴۳۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱,۰۱۴,۲۵۶ ۱,۰۱۲,۹۶۱ ۱۱,۹۸۳ ۰ ۶,۰۴۹,۱۴۴ ۷,۸۶۹ ۱,۳۲۹,۳۸۵ ۴,۷۱۹,۷۵۹ ۴,۷۸۰,۹۲۹,۷۰۵,۲۱۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱,۰۱۴,۸۲۵ ۱,۰۱۳,۷۳۶ ۱۱,۸۵۲ ۰ ۶,۰۴۹,۱۴۴ ۰ ۱,۳۲۱,۵۱۶ ۴,۷۲۷,۶۲۸ ۴,۷۹۲,۵۶۷,۷۲۰,۲۹۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱,۰۱۳,۸۰۰ ۱,۰۱۲,۷۱۶ ۶,۷۸۳ ۰ ۶,۰۴۹,۱۴۴ ۰ ۱,۳۲۱,۵۱۶ ۴,۷۲۷,۶۲۸ ۴,۷۸۷,۷۴۳,۰۶۱,۵۸۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱,۰۱۳,۴۴۴ ۱,۰۱۲,۳۶۰ ۶,۷۸۱ ۰ ۶,۰۴۹,۱۴۴ ۵۰ ۱,۳۲۱,۵۱۶ ۴,۷۲۷,۶۲۸ ۴,۷۸۶,۰۶۱,۷۴۰,۷۰۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱,۰۱۳,۰۸۸ ۱,۰۱۲,۰۰۵ ۶,۷۷۹ ۴۹۳ ۶,۰۴۹,۱۴۴ ۳,۳۷۱ ۱,۳۲۱,۴۶۶ ۴,۷۲۷,۶۷۸ ۴,۷۸۴,۴۳۴,۲۷۷,۸۱۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۰۱۲,۷۳۲ ۱,۰۱۱,۶۵۰ ۶,۷۷۲ ۵,۷۳۲ ۶,۰۴۸,۶۵۱ ۱,۹۸۸ ۱,۳۱۸,۰۹۵ ۴,۷۳۰,۵۵۶ ۴,۷۸۵,۶۶۶,۹۴۵,۳۵۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۰۱۱,۶۸۱ ۱,۰۱۰,۶۰۳ ۶,۷۴۸ ۲,۹۶۷ ۶,۰۴۲,۹۱۹ ۹,۳۸۴ ۱,۳۱۶,۱۰۷ ۴,۷۲۶,۸۱۲ ۴,۷۷۶,۹۲۸,۶۰۴,۵۴۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۰۱۰,۸۳۹ ۱,۰۰۹,۷۴۰ ۶,۷۷۵ ۳,۲۱۲ ۶,۰۳۹,۹۵۲ ۵,۰۲۱ ۱,۳۰۶,۷۲۳ ۴,۷۳۳,۲۲۹ ۴,۷۷۹,۳۳۰,۵۶۹,۳۸۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۰۰۹,۸۶۲ ۱,۰۰۸,۷۱۶ ۶,۷۷۱ ۱,۰۳۶ ۶,۰۳۶,۷۴۰ ۲,۷۴۳ ۱,۳۰۱,۷۰۲ ۴,۷۳۵,۰۳۸ ۴,۷۷۶,۳۰۹,۰۱۶,۲۸۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۰۱۲,۱۷۳ ۱,۰۱۱,۰۳۹ ۶,۷۸۷ ۰ ۶,۰۳۵,۷۰۴ ۰ ۱,۲۹۸,۹۵۹ ۴,۷۳۶,۷۴۵ ۴,۷۸۹,۰۳۳,۴۰۴,۲۹۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۰۱۰,۱۷۴ ۱,۰۰۹,۰۵۲ ۶,۷۵۳ ۰ ۶,۰۳۵,۷۰۴ ۳,۲۲۳ ۱,۲۹۸,۹۵۹ ۴,۷۳۶,۷۴۵ ۴,۷۷۹,۶۲۲,۳۲۲,۱۱۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۰۰۹,۸۲۵ ۱,۰۰۸,۷۰۵ ۶,۷۴۶ ۱۳۳,۶۵۵ ۶,۰۳۵,۷۰۴ ۴,۱۸۴ ۱,۲۹۵,۷۳۶ ۴,۷۳۹,۹۶۸ ۴,۷۸۱,۲۲۹,۸۷۱,۱۸۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۰۰۹,۴۷۶ ۱,۰۰۸,۳۲۵ ۶,۹۳۳ ۲۱۴,۶۳۷ ۵,۹۰۲,۰۴۹ ۴۹۳ ۱,۲۹۱,۵۵۲ ۴,۶۱۰,۴۹۷ ۴,۶۴۸,۸۷۹,۲۹۰,۷۸۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۰۰۹,۷۱۲ ۱,۰۰۸,۵۰۰ ۷,۲۶۲ ۲۷۷,۷۵۹ ۵,۶۸۷,۴۱۲ ۴,۵۹۶ ۱,۲۹۱,۰۵۹ ۴,۳۹۶,۳۵۳ ۴,۴۳۳,۷۲۴,۱۵۹,۶۴۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۰۱۰,۱۹۸ ۱,۰۰۸,۹۰۱ ۷,۷۲۵ ۲۳۲,۱۱۴ ۵,۴۰۹,۶۵۳ ۳۹۰ ۱,۲۸۶,۴۶۳ ۴,۱۲۳,۱۹۰ ۴,۱۵۹,۸۸۹,۷۲۶,۷۴۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۰۰۸,۵۸۸ ۱,۰۰۷,۰۹۴ ۸,۱۶۰ ۳۳۵,۰۲۵ ۵,۱۷۷,۵۳۹ ۲۵,۸۰۲ ۱,۲۸۶,۰۷۳ ۳,۸۹۱,۴۶۶ ۳,۹۱۹,۰۷۰,۸۱۱,۲۶۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۰۰۷,۸۲۷ ۱,۰۰۶,۲۰۸ ۸,۸۰۵ ۰ ۴,۸۴۲,۵۱۴ ۰ ۱,۲۶۰,۲۷۱ ۳,۵۸۲,۲۴۳ ۳,۶۰۴,۴۸۳,۱۵۱,۸۴۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۰۰۴,۴۴۳ ۱,۰۰۲,۸۲۲ ۸,۸۴۲ ۲۰۴,۱۵۹ ۴,۸۴۲,۵۱۴ ۵,۸۸۸ ۱,۲۶۰,۲۷۱ ۳,۵۸۲,۲۴۳ ۳,۵۹۲,۳۵۰,۴۸۰,۶۲۴