صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۷۳۰,۵۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۹,۴۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۷۸۵,۶۶۶,۹۴۵,۳۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۷۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۶۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۴۲۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۰۱۲,۷۳۲ ۱,۰۱۱,۶۵۰ ۶,۷۷۲ ۵,۷۳۲ ۶,۰۴۸,۶۵۱ ۱,۹۸۸ ۱,۳۱۸,۰۹۵ ۴,۷۳۰,۵۵۶ ۴,۷۸۵,۶۶۶,۹۴۵,۳۵۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۰۱۱,۶۸۱ ۱,۰۱۰,۶۰۳ ۶,۷۴۸ ۲,۹۶۷ ۶,۰۴۲,۹۱۹ ۹,۳۸۴ ۱,۳۱۶,۱۰۷ ۴,۷۲۶,۸۱۲ ۴,۷۷۶,۹۲۸,۶۰۴,۵۴۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۰۱۰,۸۳۹ ۱,۰۰۹,۷۴۰ ۶,۷۷۵ ۳,۲۱۲ ۶,۰۳۹,۹۵۲ ۵,۰۲۱ ۱,۳۰۶,۷۲۳ ۴,۷۳۳,۲۲۹ ۴,۷۷۹,۳۳۰,۵۶۹,۳۸۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۰۰۹,۸۶۲ ۱,۰۰۸,۷۱۶ ۶,۷۷۱ ۱,۰۳۶ ۶,۰۳۶,۷۴۰ ۲,۷۴۳ ۱,۳۰۱,۷۰۲ ۴,۷۳۵,۰۳۸ ۴,۷۷۶,۳۰۹,۰۱۶,۲۸۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۰۱۲,۱۷۳ ۱,۰۱۱,۰۳۹ ۶,۷۸۷ ۰ ۶,۰۳۵,۷۰۴ ۰ ۱,۲۹۸,۹۵۹ ۴,۷۳۶,۷۴۵ ۴,۷۸۹,۰۳۳,۴۰۴,۲۹۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۰۱۰,۱۷۴ ۱,۰۰۹,۰۵۲ ۶,۷۵۳ ۰ ۶,۰۳۵,۷۰۴ ۳,۲۲۳ ۱,۲۹۸,۹۵۹ ۴,۷۳۶,۷۴۵ ۴,۷۷۹,۶۲۲,۳۲۲,۱۱۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۰۰۹,۸۲۵ ۱,۰۰۸,۷۰۵ ۶,۷۴۶ ۱۳۳,۶۵۵ ۶,۰۳۵,۷۰۴ ۴,۱۸۴ ۱,۲۹۵,۷۳۶ ۴,۷۳۹,۹۶۸ ۴,۷۸۱,۲۲۹,۸۷۱,۱۸۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۰۰۹,۴۷۶ ۱,۰۰۸,۳۲۵ ۶,۹۳۳ ۲۱۴,۶۳۷ ۵,۹۰۲,۰۴۹ ۴۹۳ ۱,۲۹۱,۵۵۲ ۴,۶۱۰,۴۹۷ ۴,۶۴۸,۸۷۹,۲۹۰,۷۸۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۰۰۹,۷۱۲ ۱,۰۰۸,۵۰۰ ۷,۲۶۲ ۲۷۷,۷۵۹ ۵,۶۸۷,۴۱۲ ۴,۵۹۶ ۱,۲۹۱,۰۵۹ ۴,۳۹۶,۳۵۳ ۴,۴۳۳,۷۲۴,۱۵۹,۶۴۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۰۱۰,۱۹۸ ۱,۰۰۸,۹۰۱ ۷,۷۲۵ ۲۳۲,۱۱۴ ۵,۴۰۹,۶۵۳ ۳۹۰ ۱,۲۸۶,۴۶۳ ۴,۱۲۳,۱۹۰ ۴,۱۵۹,۸۸۹,۷۲۶,۷۴۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۰۰۸,۵۸۸ ۱,۰۰۷,۰۹۴ ۸,۱۶۰ ۳۳۵,۰۲۵ ۵,۱۷۷,۵۳۹ ۲۵,۸۰۲ ۱,۲۸۶,۰۷۳ ۳,۸۹۱,۴۶۶ ۳,۹۱۹,۰۷۰,۸۱۱,۲۶۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۰۰۷,۸۲۷ ۱,۰۰۶,۲۰۸ ۸,۸۰۵ ۰ ۴,۸۴۲,۵۱۴ ۰ ۱,۲۶۰,۲۷۱ ۳,۵۸۲,۲۴۳ ۳,۶۰۴,۴۸۳,۱۵۱,۸۴۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۰۰۴,۴۴۳ ۱,۰۰۲,۸۲۲ ۸,۸۴۲ ۲۰۴,۱۵۹ ۴,۸۴۲,۵۱۴ ۵,۸۸۸ ۱,۲۶۰,۲۷۱ ۳,۵۸۲,۲۴۳ ۳,۵۹۲,۳۵۰,۴۸۰,۶۲۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱,۰۰۴,۰۷۹ ۱,۰۰۲,۳۶۴ ۹,۳۵۷ ۱۲۶,۰۷۹ ۴,۶۳۸,۳۵۵ ۱,۱۶۳ ۱,۲۵۴,۳۸۳ ۳,۳۸۳,۹۷۲ ۳,۳۹۱,۹۷۰,۰۶۱,۴۲۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱,۰۰۳,۷۴۳ ۱,۰۰۱,۸۶۴ ۹,۷۱۳ ۱۴۰,۵۴۷ ۴,۵۱۲,۲۷۶ ۵۵,۶۵۲ ۱,۲۵۳,۲۲۰ ۳,۲۵۹,۰۵۶ ۳,۲۶۵,۱۳۱,۷۲۰,۸۵۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۰۵۵,۵۶۰ ۱,۰۵۳,۶۶۴ ۹,۹۸۶ ۱۱,۹۹۱ ۴,۳۷۱,۷۲۹ ۴,۹۱۹ ۱,۱۹۷,۵۶۸ ۳,۱۷۴,۱۶۱ ۳,۳۴۴,۵۰۰,۴۸۷,۸۶۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۰۰۱,۸۹۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۹۸۶ ۱۱,۹۹۱ ۴,۳۷۱,۷۲۹ ۴,۹۱۹ ۱,۱۹۷,۵۶۸ ۳,۱۷۴,۱۶۱ ۳,۱۷۴,۱۶۲,۳۱۱,۹۵۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱,۰۵۶,۶۶۶ ۱,۰۵۴,۶۷۸ ۶,۵۶۱ ۲۷,۱۳۷ ۴,۳۵۹,۷۳۸ ۹۸۱ ۱,۱۹۲,۶۴۹ ۳,۱۶۷,۰۸۹ ۳,۳۴۰,۲۶۰,۱۲۶,۴۶۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱,۰۵۷,۸۷۲ ۱,۰۵۵,۹۳۸ ۳,۵۸۱ ۳۷,۲۰۸ ۴,۳۳۲,۶۰۱ ۵,۰۷۵ ۱,۱۹۱,۶۶۸ ۳,۱۴۰,۹۳۳ ۳,۳۱۶,۶۳۱,۹۴۰,۱۱۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱,۰۵۴,۸۵۶ ۱,۰۵۲,۹۲۵ ۳,۶۹۸ ۰ ۴,۲۹۵,۳۹۳ ۰ ۱,۱۸۶,۵۹۳ ۳,۱۰۸,۸۰۰ ۳,۲۷۳,۳۳۳,۰۶۵,۳۰۷