صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۹,۵۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۰۰,۴۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۰۰,۰۹۲,۱۶۰,۸۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۶۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۸۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۸۶۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۰۰۲,۶۱۳ ۱,۰۰۰,۸۴۹ ۱۸ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۳۵,۶۳۵ ۵۹۹,۵۸۳ ۶۰۰,۰۹۲,۱۶۰,۸۸۸
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۰۰۲,۱۹۱ ۱,۰۰۰,۴۲۷ ۱۵ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۳۵,۶۳۵ ۵۹۹,۵۸۳ ۵۹۹,۸۳۹,۱۶۰,۴۳۵
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۰۲۶,۵۸۲ ۱,۰۲۴,۸۱۹ ۱۴ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۳۵,۶۳۵ ۵۹۹,۵۸۳ ۶۱۴,۴۶۳,۹۳۲,۱۱۱
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۰۰۱,۷۶۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۳۵,۶۳۵ ۵۹۹,۵۸۳ ۵۹۹,۵۸۲,۸۸۱,۶۳۴
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۰۲۶,۰۹۱ ۱,۰۲۴,۳۲۶ ۱۱ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۹۹ ۱,۰۳۵,۶۳۵ ۵۹۹,۵۸۳ ۶۱۴,۱۶۸,۷۲۳,۵۴۸
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۰۲۵,۹۹۵ ۱,۰۲۴,۲۲۳ ۷ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۱۴ ۱,۰۳۵,۵۳۶ ۵۹۹,۶۸۲ ۶۱۴,۲۰۸,۰۳۷,۰۸۵
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۰۲۳,۴۳۴ ۱,۰۲۱,۶۹۱ ۴ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۱,۰۴۹ ۱,۰۳۵,۵۲۲ ۵۹۹,۶۹۶ ۶۱۲,۷۰۴,۱۹۳,۵۸۶
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۰۲۰,۲۱۲ ۱,۰۱۸,۵۰۴ ۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۳۴,۴۷۳ ۶۰۰,۷۴۵ ۶۱۱,۸۶۱,۳۰۹,۲۷۳
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۰۱۷,۰۶۱ ۱,۰۱۵,۳۶۱ ۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۱,۳۶۶ ۱,۰۳۴,۴۷۳ ۶۰۰,۷۴۵ ۶۰۹,۹۷۳,۱۳۱,۶۳۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۰۱۶,۶۲۷ ۱,۰۱۴,۹۳۲ ۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۱۱۱ ۱,۰۳۳,۱۰۷ ۶۰۲,۱۱۱ ۶۱۱,۱۰۱,۴۴۶,۷۷۷
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۰۱۶,۱۹۸ ۱,۰۱۴,۵۰۲ ۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۳۲,۹۹۶ ۶۰۲,۲۲۲ ۶۱۰,۹۵۵,۶۶۷,۳۴۵
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۰۱۴,۱۲۴ ۱,۰۱۲,۴۴۲ ۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۱۵۲ ۱,۰۳۲,۹۹۶ ۶۰۲,۲۲۲ ۶۰۹,۷۱۴,۹۰۵,۸۴۸
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۰۱۳,۶۹۶ ۱,۰۱۲,۰۱۴ ۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۳۲,۸۴۴ ۶۰۲,۳۷۴ ۶۰۹,۶۱۱,۲۰۹,۹۷۱
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۰۱۳,۱۶۳ ۱,۰۱۱,۴۸۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۲۶ ۱,۰۳۲,۸۴۴ ۶۰۲,۳۷۴ ۶۰۹,۲۸۹,۳۸۹,۰۳۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۰۱۱,۸۷۵ ۱,۰۱۰,۱۹۱ ۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۳۲,۸۱۸ ۶۰۲,۴۰۰ ۶۰۸,۵۳۸,۸۸۷,۷۳۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۰۱۰,۹۴۹ ۱,۰۰۹,۲۶۹ ۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۳۰ ۱,۰۳۲,۸۱۸ ۶۰۲,۴۰۰ ۶۰۷,۹۸۳,۷۳۸,۲۲۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۰۱۰,۵۲۲ ۱,۰۰۸,۸۴۳ ۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۷۲۴ ۱,۰۳۲,۷۸۸ ۶۰۲,۴۳۰ ۶۰۷,۷۵۷,۱۰۷,۴۳۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱,۰۱۰,۰۷۱ ۱,۰۰۸,۳۹۴ ۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۵۷ ۱,۰۳۲,۰۶۴ ۶۰۳,۱۵۴ ۶۰۸,۲۱۶,۹۶۸,۱۳۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱,۰۱۰,۳۴۰ ۱,۰۰۸,۶۵۵ ۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۱۰۶ ۱,۰۳۲,۰۰۷ ۶۰۳,۲۱۱ ۶۰۸,۴۳۲,۰۰۶,۱۶۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱,۰۱۰,۳۳۸ ۱,۰۰۸,۶۴۸ ۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۱۳۱ ۱,۰۳۱,۹۰۱ ۶۰۳,۳۱۷ ۶۰۸,۵۳۴,۳۳۶,۰۴۸