صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹۵,۶۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۰۴,۳۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۰۶,۳۶۶,۶۶۴,۳۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۸۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۷۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۸۰۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱,۰۱۱,۸۳۰ ۱,۰۱۰,۷۵۵ ۴۷ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۳۱ ۶۴۳,۹۳۱ ۹۹۵,۶۵۸ ۱,۰۰۶,۳۶۶,۶۶۴,۳۷۲
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱,۰۱۱,۴۶۲ ۱,۰۱۰,۳۸۸ ۸ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۶۴۳,۹۰۰ ۹۹۵,۶۸۹ ۱,۰۰۶,۰۳۱,۷۴۸,۱۶۱
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱,۰۱۰,۶۷۹ ۱,۰۰۹,۶۱۱ ۴۷ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۱۰ ۶۴۳,۹۰۰ ۹۹۵,۶۸۹ ۱,۰۰۵,۲۵۹,۰۵۸,۹۸۹
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۰۱۰,۲۴۸ ۱,۰۰۹,۱۸۱ ۸ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۶۴۳,۸۹۰ ۹۹۵,۶۹۹ ۱,۰۰۴,۸۴۰,۱۵۹,۷۳۰
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۰۰۹,۷۸۰ ۱,۰۰۸,۷۱۲ ۸ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۶۴۳,۸۹۰ ۹۹۵,۶۹۹ ۱,۰۰۴,۳۷۴,۰۰۱,۵۷۹
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۰۰۹,۴۵۲ ۱,۰۰۸,۳۸۵ ۸۳ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۶۴۳,۸۹۰ ۹۹۵,۶۹۹ ۱,۰۰۴,۰۴۸,۴۱۸,۰۲۳
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۰۰۹,۱۲۸ ۱,۰۰۸,۰۶۲ ۴۵ ۸۹,۲۱۳ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۱۸ ۶۴۳,۸۹۰ ۹۹۵,۶۹۹ ۱,۰۰۳,۷۲۵,۹۶۸,۲۴۸
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۰۰۸,۸۲۰ ۱,۰۰۷,۶۴۸ ۸ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۰ ۶۴۳,۸۷۲ ۹۰۶,۵۰۴ ۹۱۳,۴۳۷,۰۷۹,۵۵۳
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۰۰۸,۳۹۲ ۱,۰۰۷,۲۱۹ ۹۰ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۰ ۶۴۳,۸۷۲ ۹۰۶,۵۰۴ ۹۱۳,۰۴۸,۲۴۵,۳۱۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۰۰۷,۹۷۹ ۱,۰۰۶,۸۰۸ ۴۸ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۱۵۸ ۶۴۳,۸۷۲ ۹۰۶,۵۰۴ ۹۱۲,۶۷۵,۵۵۰,۵۷۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱,۰۰۷,۶۸۹ ۱,۰۰۶,۵۱۸ ۷ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۳۵ ۶۴۳,۷۱۴ ۹۰۶,۶۶۲ ۹۱۲,۵۷۱,۵۷۲,۲۴۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱,۰۰۷,۳۵۸ ۱,۰۰۶,۱۸۷ ۶ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۵ ۶۴۳,۶۷۹ ۹۰۶,۶۹۷ ۹۱۲,۳۰۶,۵۸۲,۸۰۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱,۰۰۶,۲۲۷ ۱,۰۰۵,۰۶۹ ۶ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۰ ۶۴۳,۶۷۴ ۹۰۶,۷۰۲ ۹۱۱,۲۹۷,۶۲۹,۷۲۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱,۰۰۶,۸۹۵ ۱,۰۰۵,۷۵۱ ۸۲۸ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۷۶۳ ۶۴۳,۶۷۴ ۹۰۶,۷۰۲ ۹۱۱,۹۱۶,۵۸۰,۷۵۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱,۰۰۷,۹۳۰ ۱,۰۰۶,۷۷۴ ۷۸۵ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۰ ۶۴۲,۹۱۱ ۹۰۷,۴۶۵ ۹۱۳,۶۱۱,۷۳۳,۸۴۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱,۰۰۶,۷۶۰ ۱,۰۰۵,۶۱۰ ۷۴۴ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۱۶۸ ۶۴۲,۹۱۱ ۹۰۷,۴۶۵ ۹۱۲,۵۵۶,۰۷۵,۳۶۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱,۰۰۵,۶۴۶ ۱,۰۰۴,۵۱۳ ۷۰۳ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۰ ۶۴۲,۷۴۳ ۹۰۷,۶۳۳ ۹۱۱,۷۲۹,۲۰۲,۳۱۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱,۰۰۵,۳۵۹ ۱,۰۰۴,۲۲۶ ۶۶۱ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۳۰۰ ۶۴۲,۷۴۳ ۹۰۷,۶۳۳ ۹۱۱,۴۶۸,۷۴۲,۶۵۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱,۰۰۵,۰۷۱ ۱,۰۰۳,۹۳۹ ۶۱۹ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۳۰ ۶۴۲,۴۴۳ ۹۰۷,۹۳۳ ۹۱۱,۵۰۸,۸۹۶,۷۲۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱,۰۰۴,۱۳۳ ۱,۰۰۳,۰۰۵ ۵۷۸ ۰ ۱,۵۴۸,۵۷۳ ۷۱۶ ۶۴۲,۴۱۳ ۹۰۷,۹۶۳ ۹۱۰,۶۹۱,۰۱۰,۰۵۹