صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱۷,۵۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۳۸۲,۴۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۲۷,۴۹۶,۱۲۰,۳۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۶۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۱۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۱۷۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱,۰۱۷,۶۰۲ ۱,۰۱۶,۱۱۹ ۵۳ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۱۴۸ ۱,۰۲۳,۷۲۸ ۶۱۷,۵۴۲ ۶۲۷,۴۹۶,۱۲۰,۳۱۶
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱,۰۱۷,۲۹۱ ۱,۰۱۵,۸۰۵ ۵۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۹ ۱,۰۲۳,۵۸۰ ۶۱۷,۶۹۰ ۶۲۷,۴۵۲,۸۷۱,۸۶۹
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱,۰۱۶,۸۱۱ ۱,۰۱۵,۳۲۶ ۴۶ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۳,۵۷۱ ۶۱۷,۶۹۹ ۶۲۷,۱۶۵,۷۸۶,۴۳۸
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱,۰۱۷,۳۴۵ ۱,۰۱۵,۸۵۷ ۴۳ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۱۰۰ ۱,۰۲۳,۵۷۱ ۶۱۷,۶۹۹ ۶۲۷,۴۹۳,۹۷۷,۵۰۲
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۰۱۶,۶۴۷ ۱,۰۱۵,۱۵۸ ۳۹ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۳,۴۷۱ ۶۱۷,۷۹۹ ۶۲۷,۱۶۳,۶۹۰,۰۹۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱,۰۱۵,۱۵۸ ۱,۰۱۳,۶۷۱ ۳۶ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۵۰ ۱,۰۲۳,۴۷۱ ۶۱۷,۷۹۹ ۶۲۶,۲۴۵,۲۱۸,۲۴۳
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱,۰۱۴,۷۶۸ ۱,۰۱۳,۲۸۲ ۳۱ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۳,۴۲۱ ۶۱۷,۸۴۹ ۶۲۶,۰۵۴,۹۶۵,۹۷۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱,۰۱۴,۳۷۸ ۱,۰۱۲,۸۹۲ ۲۸ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۲۹ ۱,۰۲۳,۴۲۱ ۶۱۷,۸۴۹ ۶۲۵,۸۱۴,۲۴۲,۷۰۰
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱,۰۱۴,۴۲۵ ۱,۰۱۲,۹۳۸ ۲۵ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۳,۳۹۲ ۶۱۷,۸۷۸ ۶۲۵,۸۷۱,۹۵۹,۵۸۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱,۰۱۳,۴۳۹ ۱,۰۱۱,۹۵۲ ۲۲ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۳۵۵ ۱,۰۲۳,۳۹۲ ۶۱۷,۸۷۸ ۶۲۵,۲۶۳,۱۳۴,۵۵۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۰۱۲,۹۷۴ ۱,۰۱۱,۴۸۸ ۱۸ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۳۱۰ ۱,۰۲۳,۰۳۷ ۶۱۸,۲۳۳ ۶۲۵,۳۳۵,۲۶۱,۸۱۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۰۱۲,۳۶۳ ۱,۰۱۰,۸۷۵ ۱۴ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۲,۷۲۷ ۶۱۸,۵۴۳ ۶۲۵,۲۶۹,۷۴۹,۵۷۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۰۱۲,۱۶۲ ۱,۰۱۰,۶۷۶ ۱۱ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۱۸۹ ۱,۰۲۲,۷۲۷ ۶۱۸,۵۴۳ ۶۲۵,۱۴۶,۶۸۷,۹۲۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۰۱۱,۷۷۳ ۱,۰۱۰,۲۸۸ ۷ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۲,۵۳۸ ۶۱۸,۷۳۲ ۶۲۵,۰۹۷,۲۵۶,۸۹۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۱۱,۳۸۵ ۱,۰۰۹,۸۹۹ ۴ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۴۱۹ ۱,۰۲۲,۵۳۸ ۶۱۸,۷۳۲ ۶۲۴,۸۵۷,۰۸۹,۶۰۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۰۱۰,۹۹۶ ۱,۰۰۹,۵۱۲ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۳۹ ۱,۰۲۲,۱۱۹ ۶۱۹,۱۵۱ ۶۲۵,۰۴۰,۳۷۲,۵۴۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۰۱۰,۵۸۳ ۱,۰۰۹,۰۹۸ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۶۶۶ ۱,۰۲۲,۰۸۰ ۶۱۹,۱۹۰ ۶۲۴,۸۲۳,۶۹۱,۱۵۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۰۱۶,۱۰۰ ۱,۰۱۴,۶۰۳ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۲۹۶ ۱,۰۲۱,۴۱۴ ۶۱۹,۸۵۶ ۶۲۸,۹۰۷,۸۹۸,۴۶۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۰۰۵,۴۹۶ ۱,۰۰۳,۹۹۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۱,۱۱۸ ۶۲۰,۱۵۲ ۶۲۲,۶۲۶,۶۸۰,۹۸۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۰۰۴,۸۷۸ ۱,۰۰۳,۳۶۹ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۱,۱۱۸ ۶۲۰,۱۵۲ ۶۲۲,۲۴۱,۴۷۷,۵۸۴