اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 840,465
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,159,535
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 847,326,297,269
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,010,240
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,008,164
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,009,267
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/25 1,010,240 1,008,164 1,103 0 903,913 0 63,448 840,465 847,326,297,269
  2 1397/08/24 1,009,867 1,007,791 1,103 0 903,913 0 63,448 840,465 847,013,017,038
  3 1397/08/23 1,009,495 1,007,419 1,103 0 903,913 20 63,448 840,465 846,700,103,235
  4 1397/08/22 1,009,319 1,007,237 238 0 903,913 88 63,428 840,485 846,567,764,270
  5 1397/08/21 1,007,685 1,005,614 2 0 903,913 0 63,340 840,573 845,292,136,211
  6 1397/08/20 1,009,007 1,006,937 3 0 903,913 0 63,340 840,573 846,404,385,995
  7 1397/08/19 1,009,886 1,007,805 867 0 903,913 0 63,340 840,573 847,133,956,783
  8 1397/08/18 1,010,593 1,008,504 2 0 903,913 0 63,340 840,573 847,721,367,533
  9 1397/08/17 1,010,223 1,008,134 2 0 903,913 0 63,340 840,573 847,410,528,266
  10 1397/08/16 1,009,854 1,007,765 2 0 903,913 0 63,340 840,573 847,100,056,283
  11 1397/08/15 1,009,485 1,007,396 2 0 903,913 0 63,340 840,573 846,789,951,165
  12 1397/08/14 1,007,755 1,005,667 1 0 903,913 0 63,340 840,573 845,336,677,694
  13 1397/08/13 1,007,058 1,004,971 1 0 903,913 0 63,340 840,573 844,751,719,175
  14 1397/08/12 1,006,664 1,004,575 11 0 903,913 0 63,340 840,573 844,418,617,164
  15 1397/08/11 1,005,964 1,003,873 160 0 903,913 0 63,340 840,573 843,828,544,195
  16 1397/08/10 1,005,585 1,003,494 160 0 903,913 0 63,340 840,573 843,509,746,277
  17 1397/08/09 1,005,205 1,003,115 160 0 903,913 300 63,340 840,573 843,191,271,447
  18 1397/08/08 1,004,834 1,002,739 0 0 903,913 0 63,040 840,873 843,176,349,964
  19 1397/08/07 1,004,461 1,002,366 0 0 903,913 0 63,040 840,873 842,862,551,284
  20 1397/08/06 1,002,642 1,000,512 1,256 0 903,913 0 63,040 840,873 841,303,607,682