صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۴۴,۵۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۳۵۵,۴۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۴۰,۵۸۶,۴۰۱,۵۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۷,۱۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۶,۳۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۰,۶۱۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۰۳۷,۱۹۶ ۱,۰۳۶,۳۱۹ ۴,۲۹۱ ۱۷,۳۹۰ ۳,۷۷۰,۷۵۵ ۳,۴۹۸ ۱,۱۲۶,۲۱۵ ۲,۶۴۴,۵۴۰ ۲,۷۴۰,۵۸۶,۴۰۱,۵۹۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱,۰۳۵,۵۶۶ ۱,۰۳۴,۶۹۵ ۴,۳۹۲ ۰ ۳,۷۵۳,۳۶۵ ۰ ۱,۱۲۲,۷۱۷ ۲,۶۳۰,۶۴۸ ۲,۷۲۱,۹۱۷,۱۰۴,۵۵۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۰۳۵,۳۳۵ ۱,۰۳۴,۴۸۳ ۴,۳۹۶ ۶,۶۵۹ ۳,۷۵۳,۳۶۵ ۰ ۱,۱۲۲,۷۱۷ ۲,۶۳۰,۶۴۸ ۲,۷۲۱,۳۶۱,۷۶۳,۰۷۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۰۳۵,۰۴۰ ۱,۰۳۴,۱۸۶ ۴,۳۹۳ ۱۵۲,۰۳۳ ۳,۷۴۶,۷۰۶ ۲,۳۰۵ ۱,۱۲۲,۷۱۷ ۲,۶۲۳,۹۸۹ ۲,۷۱۳,۶۹۳,۷۳۷,۷۳۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۰۳۴,۷۴۱ ۱,۰۳۳,۸۳۶ ۴,۶۴۳ ۶۴,۲۱۰ ۳,۵۹۴,۶۷۳ ۱۴,۴۷۰ ۱,۱۲۰,۴۱۲ ۲,۴۷۴,۲۶۱ ۲,۵۵۷,۹۸۰,۵۶۱,۴۶۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۰۲۹,۹۰۴ ۱,۰۲۹,۰۱۶ ۴,۷۲۶ ۷۰,۶۸۶ ۳,۵۳۰,۴۶۳ ۱,۳۹۲ ۱,۱۰۵,۹۴۲ ۲,۴۲۴,۵۲۱ ۲,۴۹۴,۸۷۰,۹۰۳,۵۷۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۰۲۴,۸۲۰ ۱,۰۲۳,۹۵۶ ۴,۸۲۹ ۵۸,۱۷۵ ۳,۴۵۹,۷۷۷ ۱,۵۱۱ ۱,۱۰۴,۵۵۰ ۲,۳۵۵,۲۲۷ ۲,۴۱۱,۶۴۹,۱۹۲,۹۴۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۰۲۴,۲۰۶ ۱,۰۲۳,۳۲۳ ۴,۸۹۱ ۶۲,۷۲۰ ۳,۴۰۱,۶۰۲ ۲,۴۴۹ ۱,۱۰۳,۰۳۹ ۲,۲۹۸,۵۶۳ ۲,۳۵۲,۱۷۲,۶۵۷,۸۶۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۰۲۱,۵۱۲ ۱,۰۲۰,۵۷۸ ۵,۰۶۵ ۰ ۳,۳۳۸,۸۸۲ ۰ ۱,۱۰۰,۵۹۰ ۲,۲۳۸,۲۹۲ ۲,۲۸۴,۳۵۲,۲۲۴,۹۰۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۰۱۷,۴۵۹ ۱,۰۱۶,۵۵۴ ۵,۱۰۵ ۱۵,۸۰۲ ۳,۳۳۸,۸۸۲ ۳۰ ۱,۱۰۰,۵۹۰ ۲,۲۳۸,۲۹۲ ۲,۲۷۵,۳۴۵,۴۲۶,۷۷۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱,۰۱۷,۱۸۸ ۱,۰۱۶,۲۷۷ ۵,۱۲۳ ۶۶,۸۳۲ ۳,۳۲۳,۰۸۰ ۱,۱۷۰ ۱,۱۰۰,۵۶۰ ۲,۲۲۲,۵۲۰ ۲,۲۵۸,۶۹۶,۷۳۹,۰۸۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱,۰۱۶,۹۱۵ ۱,۰۱۵,۹۷۷ ۵,۲۶۱ ۵۷,۹۵۰ ۳,۲۵۶,۲۴۸ ۷۵۸ ۱,۰۹۹,۳۹۰ ۲,۱۵۶,۸۵۸ ۲,۱۹۱,۳۱۷,۵۴۵,۷۷۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱,۰۱۵,۱۷۱ ۱,۰۱۴,۱۸۴ ۵,۳۲۹ ۹۵,۸۲۳ ۳,۱۹۸,۲۹۸ ۲,۲۶۱ ۱,۰۹۸,۶۳۲ ۲,۰۹۹,۶۶۶ ۲,۱۲۹,۴۴۷,۹۵۶,۲۳۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱,۰۱۰,۸۰۰ ۱,۰۰۹,۸۰۱ ۵,۶۱۹ ۱۲۸,۱۴۱ ۳,۱۰۲,۴۷۵ ۲۵,۶۸۳ ۱,۰۹۶,۳۷۱ ۲,۰۰۶,۱۰۴ ۲,۰۲۵,۷۶۵,۴۷۲,۵۶۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱,۰۰۵,۵۶۵ ۱,۰۰۴,۵۵۳ ۵,۹۳۷ ۹,۶۲۴ ۲,۹۷۴,۳۳۴ ۴,۱۹۱ ۱,۰۷۰,۶۸۸ ۱,۹۰۳,۶۴۶ ۱,۹۱۲,۳۱۳,۶۱۵,۲۶۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱,۰۳۵,۱۷۳ ۱,۰۳۴,۲۰۵ ۵,۹۹۲ ۰ ۲,۹۶۴,۷۱۰ ۰ ۱,۰۶۶,۴۹۷ ۱,۸۹۸,۲۱۳ ۱,۹۶۳,۱۴۱,۹۱۶,۴۲۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱,۰۰۰,۹۶۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۹۹۲ ۰ ۲,۹۶۴,۷۱۰ ۰ ۱,۰۶۶,۴۹۷ ۱,۸۹۸,۲۱۳ ۱,۸۹۸,۲۱۳,۵۴۰,۷۵۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱,۰۳۲,۷۴۸ ۱,۰۳۱,۸۰۴ ۳,۳۳۹ ۶۶۸ ۲,۹۶۴,۷۱۰ ۱۳ ۱,۰۶۶,۴۹۷ ۱,۸۹۸,۲۱۳ ۱,۹۵۸,۵۸۳,۲۸۶,۵۳۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱,۰۳۲,۴۴۴ ۱,۰۳۱,۵۰۰ ۳,۳۲۰ ۰ ۲,۹۶۴,۰۴۲ ۰ ۱,۰۶۶,۴۸۴ ۱,۸۹۷,۵۵۸ ۱,۹۵۷,۳۳۱,۲۰۲,۵۶۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱,۰۳۲,۱۴۱ ۱,۰۳۱,۱۹۷ ۳,۲۹۹ ۷,۷۴۰ ۲,۹۶۴,۰۴۲ ۲,۶۶۹ ۱,۰۶۶,۴۸۴ ۱,۸۹۷,۵۵۸ ۱,۹۵۶,۷۵۵,۶۸۲,۷۵۸