صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱۷,۸۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۳۸۲,۱۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۲۵,۸۱۴,۲۴۲,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۳۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۸۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۹۲۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱,۰۱۴,۳۷۸ ۱,۰۱۲,۸۹۲ ۲۸ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۲۹ ۱,۰۲۳,۴۲۱ ۶۱۷,۸۴۹ ۶۲۵,۸۱۴,۲۴۲,۷۰۰
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱,۰۱۴,۴۲۵ ۱,۰۱۲,۹۳۸ ۲۵ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۳,۳۹۲ ۶۱۷,۸۷۸ ۶۲۵,۸۷۱,۹۵۹,۵۸۰
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱,۰۱۳,۴۳۹ ۱,۰۱۱,۹۵۲ ۲۲ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۳۵۵ ۱,۰۲۳,۳۹۲ ۶۱۷,۸۷۸ ۶۲۵,۲۶۳,۱۳۴,۵۵۴
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۰۱۲,۹۷۴ ۱,۰۱۱,۴۸۸ ۱۸ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۳۱۰ ۱,۰۲۳,۰۳۷ ۶۱۸,۲۳۳ ۶۲۵,۳۳۵,۲۶۱,۸۱۱
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۰۱۲,۳۶۳ ۱,۰۱۰,۸۷۵ ۱۴ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۲,۷۲۷ ۶۱۸,۵۴۳ ۶۲۵,۲۶۹,۷۴۹,۵۷۸
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۰۱۲,۱۶۲ ۱,۰۱۰,۶۷۶ ۱۱ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۱۸۹ ۱,۰۲۲,۷۲۷ ۶۱۸,۵۴۳ ۶۲۵,۱۴۶,۶۸۷,۹۲۸
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۰۱۱,۷۷۳ ۱,۰۱۰,۲۸۸ ۷ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۲,۵۳۸ ۶۱۸,۷۳۲ ۶۲۵,۰۹۷,۲۵۶,۸۹۴
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۱۱,۳۸۵ ۱,۰۰۹,۸۹۹ ۴ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۴۱۹ ۱,۰۲۲,۵۳۸ ۶۱۸,۷۳۲ ۶۲۴,۸۵۷,۰۸۹,۶۰۰
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۰۱۰,۹۹۶ ۱,۰۰۹,۵۱۲ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۳۹ ۱,۰۲۲,۱۱۹ ۶۱۹,۱۵۱ ۶۲۵,۰۴۰,۳۷۲,۵۴۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۰۱۰,۵۸۳ ۱,۰۰۹,۰۹۸ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۶۶۶ ۱,۰۲۲,۰۸۰ ۶۱۹,۱۹۰ ۶۲۴,۸۲۳,۶۹۱,۱۵۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۰۱۶,۱۰۰ ۱,۰۱۴,۶۰۳ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۲۹۶ ۱,۰۲۱,۴۱۴ ۶۱۹,۸۵۶ ۶۲۸,۹۰۷,۸۹۸,۴۶۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۰۰۵,۴۹۶ ۱,۰۰۳,۹۹۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۱,۱۱۸ ۶۲۰,۱۵۲ ۶۲۲,۶۲۶,۶۸۰,۹۸۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۰۰۴,۸۷۸ ۱,۰۰۳,۳۶۹ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۱,۱۱۸ ۶۲۰,۱۵۲ ۶۲۲,۲۴۱,۴۷۷,۵۸۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱,۰۰۴,۵۱۳ ۱,۰۰۳,۰۰۵ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۴۰۶ ۱,۰۲۱,۱۱۸ ۶۲۰,۱۵۲ ۶۲۲,۰۱۵,۳۵۱,۹۵۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱,۰۰۴,۱۴۷ ۱,۰۰۲,۶۴۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۰,۷۱۲ ۶۲۰,۵۵۸ ۶۲۲,۱۹۶,۴۲۰,۶۲۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱,۰۰۳,۶۲۹ ۱,۰۰۲,۱۲۷ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۴۱۱ ۱,۰۲۰,۷۱۲ ۶۲۰,۵۵۸ ۶۲۱,۸۷۷,۶۹۶,۹۷۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱,۰۰۳,۲۶۴ ۱,۰۰۱,۷۶۳ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۰,۳۰۱ ۶۲۰,۹۶۹ ۶۲۲,۰۶۳,۶۵۶,۴۹۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱,۰۰۲,۵۶۶ ۱,۰۰۱,۰۶۶ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۷۰۴ ۱,۰۲۰,۳۰۱ ۶۲۰,۹۶۹ ۶۲۱,۶۳۱,۰۵۶,۰۵۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱,۰۰۲,۲۰۱ ۱,۰۰۰,۷۰۳ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۱۹,۵۹۷ ۶۲۱,۶۷۳ ۶۲۲,۱۱۰,۰۱۹,۱۹۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱,۰۰۱,۹۱۳ ۱,۰۰۰,۴۱۵ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۱۲۷ ۱,۰۱۹,۵۹۷ ۶۲۱,۶۷۳ ۶۲۱,۹۳۱,۲۴۴,۱۰۷