صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱۲,۵۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۳۸۷,۴۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۲۲,۱۵۳,۲۴۵,۶۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۲۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۷۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۷۱۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۲۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱,۰۱۷,۲۷۵ ۱,۰۱۵,۷۱۷ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۹,۲۸۷ ۶۱۲,۵۲۶ ۶۲۲,۱۵۳,۲۴۵,۶۹۰
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱,۰۱۸,۱۹۶ ۱,۰۱۶,۶۳۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۶۲۲ ۱,۰۲۹,۲۸۷ ۶۱۲,۵۲۶ ۶۲۲,۷۱۲,۰۱۳,۸۵۴
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱,۰۱۷,۴۱۱ ۱,۰۱۵,۸۵۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۱,۶۹۸ ۱,۰۲۸,۶۶۵ ۶۱۳,۱۴۸ ۶۲۲,۸۶۶,۴۰۳,۷۸۳
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱,۰۱۶,۸۴۲ ۱,۰۱۵,۲۸۷ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۲۲۹ ۱,۰۲۶,۹۶۷ ۶۱۴,۸۴۶ ۶۲۴,۲۴۵,۰۰۲,۲۱۷
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱,۰۱۲,۹۵۸ ۱,۰۱۱,۴۱۹ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۶,۷۳۸ ۶۱۵,۰۷۵ ۶۲۲,۰۹۸,۷۵۴,۸۸۵
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱,۰۱۱,۰۰۳ ۱,۰۰۹,۴۸۹ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۶,۷۳۸ ۶۱۵,۰۷۵ ۶۲۰,۹۱۱,۱۹۹,۷۰۸
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱,۰۱۰,۶۰۴ ۱,۰۰۹,۰۹۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۶,۷۳۸ ۶۱۵,۰۷۵ ۶۲۰,۶۶۵,۹۳۷,۴۷۹
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱,۰۱۰,۲۰۶ ۱,۰۰۸,۶۹۱ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۹۷۱ ۱,۰۲۶,۷۳۸ ۶۱۵,۰۷۵ ۶۲۰,۴۲۰,۸۷۴,۹۶۴
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱,۰۰۹,۳۶۱ ۱,۰۰۷,۸۶۶ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۶۷ ۱,۰۲۵,۷۶۷ ۶۱۶,۰۴۶ ۶۲۰,۸۹۱,۹۲۷,۸۱۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱,۰۰۸,۶۸۸ ۱,۰۰۷,۲۰۸ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۴۹۳ ۱,۰۲۵,۷۰۰ ۶۱۶,۱۱۳ ۶۲۰,۵۵۴,۲۰۳,۵۷۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱,۰۰۷,۴۶۷ ۱,۰۰۵,۹۷۵ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۵,۲۰۷ ۶۱۶,۶۰۶ ۶۲۰,۲۹۰,۱۴۱,۹۵۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱,۰۰۶,۲۱۵ ۱,۰۰۴,۷۲۴ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۵,۲۰۷ ۶۱۶,۶۰۶ ۶۱۹,۵۱۹,۰۶۰,۹۹۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱,۰۰۵,۲۱۴ ۱,۰۰۳,۷۲۶ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۳۹۳ ۱,۰۲۵,۲۰۷ ۶۱۶,۶۰۶ ۶۱۸,۹۰۳,۵۷۰,۳۵۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱,۰۰۴,۸۲۶ ۱,۰۰۳,۳۴۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۴,۸۱۴ ۶۱۶,۹۹۹ ۶۱۹,۰۵۹,۸۴۲,۷۲۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱,۰۰۴,۴۴۱ ۱,۰۰۲,۹۵۵ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۴,۸۱۴ ۶۱۶,۹۹۹ ۶۱۸,۸۲۱,۹۹۳,۸۶۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱,۰۰۳,۶۲۹ ۱,۰۰۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۴,۸۱۴ ۶۱۶,۹۹۹ ۶۱۸,۳۲۲,۶۴۶,۷۱۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱,۰۰۲,۹۵۶ ۱,۰۰۱,۴۷۵ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۴,۸۱۴ ۶۱۶,۹۹۹ ۶۱۷,۹۰۹,۱۲۷,۰۷۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱,۰۰۲,۲۲۶ ۱,۰۰۰,۷۴۵ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۴,۸۱۴ ۶۱۶,۹۹۹ ۶۱۷,۴۵۸,۸۳۲,۲۴۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۱,۳۱۶ ۹۹۹,۸۳۵ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۴,۸۱۴ ۶۱۶,۹۹۹ ۶۱۶,۸۹۷,۱۳۰,۵۸۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۱,۸۹۹ ۱,۰۰۰,۴۱۴ ۶۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۲۴,۸۱۴ ۶۱۶,۹۹۹ ۶۱۷,۲۵۴,۳۶۱,۹۴۷