صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۲۲,۰۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۳۷۷,۹۷۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۲۲,۰۲۲,۷۴۵,۴۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۵۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱,۰۱۶,۷۶۴ ۱,۰۱۵,۲۶۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۳۸۱ ۱,۰۱۹,۲۴۷ ۶۲۲,۰۲۳ ۶۳۱,۵۱۴,۸۱۶,۳۸۳
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱,۰۰۱,۵۰۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۳۸۱ ۱,۰۱۹,۲۴۷ ۶۲۲,۰۲۳ ۶۲۲,۰۲۲,۷۴۵,۴۰۳
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱,۰۱۳,۲۲۲ ۱,۰۱۱,۶۲۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۲,۳۰۳ ۱,۰۱۸,۴۸۵ ۶۲۲,۴۰۴ ۶۲۹,۶۳۶,۲۰۷,۹۱۴
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱,۰۱۱,۹۷۷ ۱,۰۱۰,۳۷۱ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۱۶,۱۸۲ ۶۲۴,۷۰۷ ۶۳۱,۱۸۵,۸۱۴,۶۳۳
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱,۰۱۲,۳۰۵ ۱,۰۱۰,۶۹۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۱۶,۱۸۲ ۶۲۴,۷۰۷ ۶۳۱,۳۸۵,۱۴۱,۰۹۶
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱,۰۱۱,۸۷۵ ۱,۰۱۰,۲۶۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۱۶,۱۸۲ ۶۲۴,۷۰۷ ۶۳۱,۱۱۶,۵۵۲,۷۹۷
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱,۰۱۱,۴۴۵ ۱,۰۰۹,۸۳۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۴۱ ۱,۰۱۶,۱۸۲ ۶۲۴,۷۰۷ ۶۳۰,۸۴۸,۰۹۰,۵۸۲
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱,۰۱۱,۰۱۵ ۱,۰۰۹,۴۰۱ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۲۰۰ ۱,۰۱۶,۱۴۱ ۶۲۴,۷۴۸ ۶۳۰,۶۲۱,۱۴۱,۴۲۰
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۰۱۰,۴۹۷ ۱,۰۰۸,۸۸۹ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۱۵,۹۴۱ ۶۲۴,۹۴۸ ۶۳۰,۵۰۳,۳۶۳,۰۷۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱,۰۱۰,۴۰۵ ۱,۰۰۸,۷۸۵ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۹۹ ۱,۰۱۵,۹۴۱ ۶۲۴,۹۴۸ ۶۳۰,۴۳۸,۱۹۹,۵۱۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۰۱۱,۶۳۸ ۱,۰۱۰,۰۱۲ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۱۴۵ ۱,۰۱۵,۸۴۲ ۶۲۵,۰۴۷ ۶۳۱,۳۰۴,۷۱۷,۶۵۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۰۱۰,۹۶۵ ۱,۰۰۹,۳۴۶ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۱۵,۶۹۷ ۶۲۵,۱۹۲ ۶۳۱,۰۳۵,۰۸۴,۸۵۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۰۰۹,۱۸۴ ۱,۰۰۷,۵۸۹ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۹۹۴ ۱,۰۱۵,۶۹۷ ۶۲۵,۱۹۲ ۶۲۹,۹۳۶,۴۷۸,۴۸۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۰۰۸,۸۱۱ ۱,۰۰۷,۲۱۸ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۹۴ ۱,۰۱۴,۷۰۳ ۶۲۶,۱۸۶ ۶۳۰,۷۰۶,۰۲۶,۸۶۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۰۰۸,۴۸۰ ۱,۰۰۶,۸۸۸ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۳ ۱,۰۱۴,۶۰۹ ۶۲۶,۲۸۰ ۶۳۰,۵۹۳,۸۹۸,۰۷۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۰۰۷,۶۸۱ ۱,۰۰۶,۰۹۲ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۱۰ ۱,۰۱۴,۶۰۶ ۶۲۶,۲۸۳ ۶۳۰,۰۹۸,۳۶۷,۲۴۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۰۸,۰۷۱ ۱,۰۰۶,۴۷۱ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۱۰ ۱,۰۱۴,۵۹۶ ۶۲۶,۲۹۳ ۶۳۰,۳۴۵,۶۴۴,۶۹۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۰۰۷,۵۵۶ ۱,۰۰۵,۹۵۸ ۰ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۴۸۶ ۱,۰۱۴,۵۸۶ ۶۲۶,۳۰۳ ۶۳۰,۰۳۴,۴۰۸,۲۲۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۰۰۸,۰۲۲ ۱,۰۰۶,۴۱۰ ۳۳۱ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۱۴,۱۰۰ ۶۲۶,۷۸۹ ۶۳۰,۸۰۶,۴۷۵,۰۵۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۰۰۶,۴۰۹ ۱,۰۰۴,۷۹۶ ۹,۶۰۶ ۰ ۱,۶۳۷,۷۸۶ ۰ ۱,۰۱۴,۱۰۰ ۶۲۶,۷۸۹ ۶۲۹,۷۹۵,۱۹۷,۳۶۲