صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۱,۵۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۰۸,۴۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹۶,۱۸۵,۸۸۷,۱۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۰۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۸۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۹۸۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱,۰۱۰,۰۶۶ ۱,۰۰۷,۸۹۳ ۹۱ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۷۰۱ ۵۹۱,۵۱۷ ۵۹۶,۱۸۵,۸۸۷,۱۳۲
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱,۰۰۹,۶۲۵ ۱,۰۰۷,۴۵۲ ۸۸ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۷۰۱ ۵۹۱,۵۱۷ ۵۹۵,۹۲۴,۸۳۱,۹۲۴
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱,۰۰۹,۱۸۴ ۱,۰۰۷,۰۱۱ ۸۵ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۷۰۱ ۵۹۱,۵۱۷ ۵۹۵,۶۶۴,۰۳۲,۲۸۳
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۰۰۹,۴۵۱ ۱,۰۰۷,۲۸۵ ۸۳ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۷۰۱ ۵۹۱,۵۱۷ ۵۹۵,۸۲۶,۳۱۳,۴۱۷
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۰۰۸,۲۲۷ ۱,۰۰۶,۰۸۸ ۸۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۷۰۱ ۵۹۱,۵۱۷ ۵۹۵,۱۱۸,۴۴۸,۸۵۵
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۰۰۷,۱۲۶ ۱,۰۰۴,۹۹۴ ۷۶ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۷۰۱ ۵۹۱,۵۱۷ ۵۹۴,۴۷۰,۷۵۰,۴۴۴
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۰۰۶,۶۸۷ ۱,۰۰۴,۵۵۴ ۷۴ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۱۳ ۱,۰۴۳,۷۰۱ ۵۹۱,۵۱۷ ۵۹۴,۲۱۰,۸۹۹,۷۶۲
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۰۰۶,۲۴۹ ۱,۰۰۴,۱۱۶ ۷۲ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۶۷ ۱,۰۴۳,۶۸۸ ۵۹۱,۵۳۰ ۵۹۳,۹۶۴,۸۶۷,۸۱۵
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۰۰۲,۷۶۷ ۱,۰۰۰,۶۵۶ ۶۸ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۶۲۱ ۵۹۱,۵۹۷ ۵۹۱,۹۸۴,۹۰۵,۰۱۴
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۰۰۳,۹۴۴ ۱,۰۰۱,۸۰۳ ۲۹۶ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۶۲۱ ۵۹۱,۵۹۷ ۵۹۲,۶۶۳,۸۸۵,۶۱۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۰۰۳,۴۹۴ ۱,۰۰۱,۳۵۳ ۲۸۳ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۶۲۱ ۵۹۱,۵۹۷ ۵۹۲,۳۹۷,۵۸۶,۵۶۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۰۰۳,۰۴۴ ۱,۰۰۰,۹۰۴ ۲۷۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۶۲۱ ۵۹۱,۵۹۷ ۵۹۲,۱۳۱,۵۴۱,۶۴۳
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۰۰۲,۵۹۵ ۱,۰۰۰,۴۵۴ ۲۵۸ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۶۲۱ ۵۹۱,۵۹۷ ۵۹۱,۸۶۵,۶۲۷,۷۸۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۰۴۷,۱۶۷ ۱,۰۴۵,۰۲۶ ۲۴۵ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۶۲۱ ۵۹۱,۵۹۷ ۶۱۸,۲۳۴,۲۹۵,۷۲۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۰۰۲,۱۴۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۵ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۶۲۱ ۵۹۱,۵۹۷ ۵۹۱,۵۹۷,۰۴۹,۲۰۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۰۴۶,۷۱۳ ۱,۰۴۴,۵۷۲ ۲۳۲ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۶۲۱ ۵۹۱,۵۹۷ ۶۱۷,۹۶۵,۹۱۱,۲۴۹
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۰۴۴,۳۱۲ ۱,۰۴۲,۱۹۷ ۲۷۹ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۶۲۱ ۵۹۱,۵۹۷ ۶۱۶,۵۶۰,۳۳۴,۷۱۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۰۴۳,۲۱۹ ۱,۰۴۱,۳۸۲ ۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۶۲۱ ۵۹۱,۵۹۷ ۶۱۶,۰۷۸,۷۲۸,۶۴۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۰۴۰,۲۶۰ ۱,۰۳۸,۴۵۶ ۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۶۵ ۱,۰۴۳,۶۲۱ ۵۹۱,۵۹۷ ۶۱۴,۳۴۷,۴۶۷,۹۰۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۰۳۹,۵۲۸ ۱,۰۳۷,۷۲۳ ۰ ۰ ۱,۶۳۵,۲۱۸ ۰ ۱,۰۴۳,۵۵۶ ۵۹۱,۶۶۲ ۶۱۳,۹۸۱,۳۷۴,۸۱۱