صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۴۶,۹۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۳۵۳,۰۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۴۹,۹۲۸,۰۳۲,۷۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۷۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۸۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۲۸۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱,۰۰۲,۷۴۳ ۱,۰۰۱,۸۳۵ ۲,۴۴۷ ۰ ۲,۶۹۳,۷۴۷ ۰ ۱,۰۴۶,۸۴۱ ۱,۶۴۶,۹۰۶ ۱,۶۴۹,۹۲۸,۰۳۲,۷۳۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۹۹۷,۳۷۳ ۹۹۶,۴۷۰ ۲,۴۲۵ ۲,۰۴۳ ۲,۶۹۳,۷۴۷ ۰ ۱,۰۴۶,۸۴۱ ۱,۶۴۶,۹۰۶ ۱,۶۴۱,۰۹۱,۸۴۱,۶۹۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۹۹۷,۰۵۹ ۹۹۶,۱۵۴ ۲,۴۲۹ ۲۳,۴۱۷ ۲,۶۹۱,۷۰۴ ۰ ۱,۰۴۶,۸۴۱ ۱,۶۴۴,۸۶۳ ۱,۶۳۸,۵۳۷,۶۷۵,۲۵۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۹۹۶,۷۴۵ ۹۹۵,۸۲۷ ۲,۴۶۴ ۶,۴۸۳ ۲,۶۶۸,۲۸۷ ۷۸۰ ۱,۰۴۶,۸۴۱ ۱,۶۲۱,۴۴۶ ۱,۶۱۴,۶۸۰,۰۴۷,۵۸۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۹۹۱,۲۷۲ ۹۹۰,۱۸۶ ۲,۴۴۸ ۰ ۲,۶۶۱,۸۰۴ ۰ ۱,۰۴۶,۰۶۱ ۱,۶۱۵,۷۴۳ ۱,۵۹۹,۸۸۶,۱۶۱,۰۹۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۹۹۶,۹۰۳ ۹۹۵,۷۷۱ ۲,۴۴۳ ۰ ۲,۶۶۱,۸۰۴ ۰ ۱,۰۴۶,۰۶۱ ۱,۶۱۵,۷۴۳ ۱,۶۰۸,۹۰۹,۷۰۳,۹۷۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۹۹۶,۵۸۴ ۹۹۵,۴۵۲ ۲,۴۴۳ ۳۱,۱۱۸ ۲,۶۶۱,۸۰۴ ۲۷ ۱,۰۴۶,۰۶۱ ۱,۶۱۵,۷۴۳ ۱,۶۰۸,۳۹۴,۷۳۱,۶۳۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۹۹۶,۲۶۶ ۹۹۵,۱۱۲ ۲,۴۹۱ ۰ ۲,۶۳۰,۶۸۶ ۰ ۱,۰۴۶,۰۳۴ ۱,۵۸۴,۶۵۲ ۱,۵۷۶,۹۰۵,۴۸۱,۳۳۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۰۰۱,۹۱۶ ۱,۰۰۰,۷۷۳ ۲,۴۷۸ ۶,۴۱۶ ۲,۶۳۰,۶۸۶ ۲۱۳ ۱,۰۴۶,۰۳۴ ۱,۵۸۴,۶۵۲ ۱,۵۸۵,۸۷۶,۴۷۹,۶۷۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۰۰۱,۵۷۸ ۱,۰۰۰,۴۳۱ ۲,۴۸۹ ۱۳۲,۴۰۶ ۲,۶۲۴,۲۷۰ ۲۳۵ ۱,۰۴۵,۸۲۱ ۱,۵۷۸,۴۴۹ ۱,۵۷۹,۱۲۹,۰۲۴,۸۳۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۰۹۶,۲۲۵ ۱,۰۹۴,۹۷۳ ۲,۷۱۷ ۱,۵۴۹ ۲,۴۹۱,۸۶۴ ۲۰ ۱,۰۴۵,۵۸۶ ۱,۴۴۶,۲۷۸ ۱,۵۸۳,۶۳۵,۵۸۹,۲۹۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۰۰۱,۲۵۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۱۷ ۱,۵۴۹ ۲,۴۹۱,۸۶۴ ۲۰ ۱,۰۴۵,۵۸۶ ۱,۴۴۶,۲۷۸ ۱,۴۴۶,۲۷۸,۲۲۸,۸۰۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۰۹۹,۱۳۵ ۱,۰۹۷,۹۷۴ ۲,۴۴۷ ۲۷۲ ۲,۴۹۰,۳۱۵ ۰ ۱,۰۴۵,۵۶۶ ۱,۴۴۴,۷۴۹ ۱,۵۸۶,۲۹۶,۳۱۷,۶۲۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۰۹۹,۵۲۵ ۱,۰۹۸,۳۵۹ ۲,۴۴۰ ۰ ۲,۴۹۰,۰۴۳ ۰ ۱,۰۴۵,۵۶۶ ۱,۴۴۴,۴۷۷ ۱,۵۸۶,۵۵۴,۷۷۳,۵۶۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۰۹۵,۶۲۳ ۱,۰۹۴,۴۸۵ ۲,۴۶۳ ۷۱۳ ۲,۴۹۰,۰۴۳ ۳۰ ۱,۰۴۵,۵۶۶ ۱,۴۴۴,۴۷۷ ۱,۵۸۰,۹۵۸,۴۸۳,۹۴۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۰۹۹,۸۰۴ ۱,۰۹۸,۶۳۱ ۲,۴۵۷ ۰ ۲,۴۸۹,۳۳۰ ۰ ۱,۰۴۵,۵۳۶ ۱,۴۴۳,۷۹۴ ۱,۵۸۶,۱۹۶,۹۱۸,۹۶۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۱۰۶,۶۱۳ ۱,۱۰۵,۳۸۵ ۲,۲۵۳ ۶۰۵ ۲,۴۸۹,۳۳۰ ۱۸۰ ۱,۰۴۵,۵۳۶ ۱,۴۴۳,۷۹۴ ۱,۵۹۵,۹۴۷,۵۹۷,۱۵۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۱۰۶,۳۲۱ ۱,۱۰۵,۰۹۲ ۲,۲۵۴ ۳۳۳ ۲,۴۸۸,۷۲۵ ۰ ۱,۰۴۵,۳۵۶ ۱,۴۴۳,۳۶۹ ۱,۵۹۵,۰۵۵,۹۹۸,۵۴۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱,۱۰۶,۰۳۰ ۱,۱۰۴,۸۰۰ ۲,۲۵۵ ۵۳,۲۵۵ ۲,۴۸۸,۳۹۲ ۱۳ ۱,۰۴۵,۳۵۶ ۱,۴۴۳,۰۳۶ ۱,۵۹۴,۲۶۶,۷۵۷,۷۸۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱,۱۱۰,۶۷۸ ۱,۱۰۹,۱۸۸ ۳,۱۵۳ ۵۴۱ ۲,۴۳۵,۱۳۷ ۱۳ ۱,۰۴۵,۳۴۳ ۱,۳۸۹,۷۹۴ ۱,۵۴۱,۵۴۲,۸۷۶,۶۳۶