صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۵۰,۵۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۲۴۹,۴۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۷۸,۲۸۱,۱۱۲,۶۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۷۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۰۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۸۳,۹۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۲۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۵/۲۳
نوع صندوق
صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱,۰۱۲,۷۸۹ ۱,۰۱۰,۰۸۹ ۹۸۳,۹۳۹ -۲۶,۱۵۰ ۲,۲۲۳ ۷,۲۸۱,۷۰۲ ۵,۷۴۸ ۴,۵۳۱,۱۷۰ ۲,۷۵۰,۵۳۲ ۲,۷۷۸,۲۸۱,۱۱۲,۶۳۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱,۰۱۲,۷۶۹ ۱,۰۱۰,۰۷۰ ۹۸۴,۱۱۰ -۲۵,۹۶۰ ۰ ۷,۲۷۹,۴۷۹ ۰ ۴,۵۲۵,۴۲۲ ۲,۷۵۴,۰۵۷ ۲,۷۸۱,۷۹۰,۷۳۴,۹۲۱
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱,۰۱۰,۸۸۸ ۱,۰۰۸,۱۹۰ ۹۸۴,۳۶۳ -۲۳,۸۲۷ ۳۲۴ ۷,۲۷۹,۴۷۹ ۰ ۴,۵۲۵,۴۲۲ ۲,۷۵۴,۰۵۷ ۲,۷۷۶,۶۱۴,۰۵۳,۳۴۹
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱,۰۱۰,۶۳۷ ۱,۰۰۷,۹۴۰ ۹۸۳,۹۷۴ -۲۳,۹۶۶ ۱,۴۳۷ ۷,۲۷۹,۱۵۵ ۵۳۱ ۴,۵۲۵,۴۲۲ ۲,۷۵۳,۷۳۳ ۲,۷۷۵,۵۹۷,۴۵۸,۸۸۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱,۰۱۰,۳۸۴ ۱,۰۰۷,۶۸۷ ۹۸۳,۵۷۸ -۲۴,۱۰۹ ۶۲۸ ۷,۲۷۷,۷۱۸ ۳,۷۰۶ ۴,۵۲۴,۸۹۱ ۲,۷۵۲,۸۲۷ ۲,۷۷۳,۹۸۹,۱۳۵,۸۹۸
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱,۰۱۱,۰۸۸ ۱,۰۰۸,۳۸۸ ۹۸۴,۸۳۸ -۲۳,۵۵۰ ۰ ۷,۲۷۷,۰۹۰ ۴,۸۳۸ ۴,۵۲۱,۱۸۵ ۲,۷۵۵,۹۰۵ ۲,۷۷۹,۰۲۲,۵۵۸,۴۷۲
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱,۰۱۰,۶۱۵ ۱,۰۰۷,۹۲۲ ۹۸۴,۰۷۵ -۲۳,۸۴۷ ۰ ۷,۲۷۷,۰۹۰ ۰ ۴,۵۱۶,۳۴۷ ۲,۷۶۰,۷۴۳ ۲,۷۸۲,۶۱۳,۰۲۹,۱۹۸
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۱,۰۰۹,۳۳۲ ۱,۰۰۶,۶۲۹ ۹۸۳,۴۴۹ -۲۳,۱۸۰ ۰ ۷,۲۷۷,۰۹۰ ۰ ۴,۵۱۶,۳۴۷ ۲,۷۶۰,۷۴۳ ۲,۷۷۹,۰۴۲,۹۰۳,۶۲۴
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱,۰۰۹,۰۸۲ ۱,۰۰۶,۳۷۹ ۹۸۳,۰۶۴ -۲۳,۳۱۵ ۰ ۷,۲۷۷,۰۹۰ ۰ ۴,۵۱۶,۳۴۷ ۲,۷۶۰,۷۴۳ ۲,۷۷۸,۳۵۴,۸۶۴,۶۶۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۱,۰۰۸,۸۳۱ ۱,۰۰۶,۱۳۰ ۹۸۲,۶۷۹ -۲۳,۴۵۱ ۱,۲۶۷ ۷,۲۷۷,۰۹۰ ۰ ۴,۵۱۶,۳۴۷ ۲,۷۶۰,۷۴۳ ۲,۷۷۷,۶۶۷,۱۶۲,۵۶۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱,۰۰۸,۵۸۱ ۱,۰۰۵,۸۸۰ ۹۸۲,۲۸۳ -۲۳,۵۹۷ ۶۰۹ ۷,۲۷۵,۸۲۳ ۶۲۷ ۴,۵۱۶,۳۴۷ ۲,۷۵۹,۴۷۶ ۲,۷۷۵,۷۰۱,۸۰۴,۴۹۱
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱,۰۰۷,۹۶۷ ۱,۰۰۵,۲۶۷ ۹۸۱,۹۰۰ -۲۳,۳۶۷ ۱,۵۲۴ ۷,۲۷۵,۲۱۴ ۳,۷۷۰ ۴,۵۱۵,۷۲۰ ۲,۷۵۹,۴۹۴ ۲,۷۷۴,۰۲۸,۳۳۷,۶۹۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱,۰۰۷,۵۳۰ ۱,۰۰۴,۸۲۵ ۹۸۱,۴۶۵ -۲۳,۳۶۰ ۱,۵۸۹ ۷,۲۷۳,۶۹۰ ۱۲,۵۲۴ ۴,۵۱۱,۹۵۰ ۲,۷۶۱,۷۴۰ ۲,۷۷۵,۰۶۴,۳۲۶,۱۴۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱,۰۰۷,۰۹۲ ۱,۰۰۴,۳۸۷ ۹۸۱,۴۵۱ -۲۲,۹۳۶ ۲,۲۵۷ ۷,۲۷۲,۱۰۱ ۷,۴۲۹ ۴,۴۹۹,۴۲۶ ۲,۷۷۲,۶۷۵ ۲,۷۸۴,۸۳۷,۳۸۲,۴۳۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱,۰۰۷,۱۴۴ ۱,۰۰۴,۴۴۲ ۹۸۱,۵۵۴ -۲۲,۸۸۸ ۸۸۳ ۷,۲۶۹,۸۴۴ ۸,۲۷۵ ۴,۴۹۱,۹۹۷ ۲,۷۷۷,۸۴۷ ۲,۷۹۰,۱۸۵,۳۴۸,۱۲۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱,۰۰۶,۶۳۴ ۱,۰۰۳,۹۴۸ ۹۷۹,۶۲۴ -۲۴,۳۲۴ ۰ ۷,۲۶۸,۹۶۱ ۰ ۴,۴۸۳,۷۲۲ ۲,۷۸۵,۲۳۹ ۲,۷۹۶,۲۳۵,۷۶۶,۲۲۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۱,۰۰۵,۲۷۷ ۱,۰۰۲,۶۲۶ ۹۷۶,۶۳۲ -۲۵,۹۹۴ ۱۵۸ ۷,۲۶۸,۹۶۱ ۰ ۴,۴۸۳,۷۲۲ ۲,۷۸۵,۲۳۹ ۲,۷۹۲,۵۵۳,۰۲۷,۵۷۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۱,۰۰۵,۰۳۰ ۱,۰۰۲,۳۸۰ ۹۷۶,۲۵۰ -۲۶,۱۳۰ ۱,۰۰۹ ۷,۲۶۸,۸۰۳ ۲,۷۲۶ ۴,۴۸۳,۷۲۲ ۲,۷۸۵,۰۸۱ ۲,۷۹۱,۷۰۸,۴۴۶,۳۴۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱,۰۰۴,۷۸۰ ۱,۰۰۲,۱۳۳ ۹۷۵,۸۸۴ -۲۶,۲۴۹ ۱,۸۶۷ ۷,۲۶۷,۷۹۴ ۵,۸۲۴ ۴,۴۸۰,۹۹۶ ۲,۷۸۶,۷۹۸ ۲,۷۹۲,۷۴۱,۰۲۷,۲۱۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱,۰۰۴,۲۹۰ ۱,۰۰۱,۶۴۴ ۹۷۵,۱۱۸ -۲۶,۵۲۶ ۷۴۱ ۷,۲۶۵,۹۲۷ ۲۵,۳۴۳ ۴,۴۷۵,۱۷۲ ۲,۷۹۰,۷۵۵ ۲,۷۹۵,۳۴۲,۲۹۷,۴۰۵
  مشاهده همه