اساسنامه


اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/07/30 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/05/10 تغییر روزکاری صندوق و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال تغییرات اساس نامه
1397/04/13 کاهش حداقل واحدهای سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
1396/12/07 تغییر مدیر ثبت صندوق تغییرات اساس نامه
1395/05/04 تمدید مدت فعالیت صندوق و تغییر حسابرس صندوق تغییرات اساس نامه
1393/05/27 تغییرات اساس نامه
1392/05/22 تغییرات اساس نامه
1391/11/24 تغییرات اساس نامه