صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع مورخ 1393/08/28
منبع -
مقدمه به استحضار مي رساند مجمع صندوق سرمايه گذاري آتیه ملت چهارشنبه مورخ 1393/08/28در خصوص تصویب صورت های مالی برگزار مي گردد.
متن خبر
پیوست