صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت مورخ 1394/04/29 در خصوص تغییر هزینه ها
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در روز دوشنبه مورخ 1394/04/29 راس ساعت 16در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و در خصوص تغییر هزینه های صندوق به شرح پیوست تصمیم گیری گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست