صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت و حدود اختیار آنها
منبع -
مقدمه مدیر صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در جلسه روز شنبه مورخ 06-03-1396و در اجرای بند 4 ماده 40 اساسنامه صندوق مزبور صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت را به شرح فایل پیوست انتخاب نمود.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست