صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۵,۶۱۴ ۱۴.۱۷ ۴۳,۳۲۶ ۵.۷۳ ۳۹,۴۷۴ ۶.۲۸ ۳۸,۶۹۹ ۶.۱۵
اوراق ۲۲۲,۷۳۲ ۴۸.۱۱ ۳۹۹,۸۷۲ ۵۲.۹۱ ۳۹۱,۴۵۷ ۶۲.۳۵ ۳۹۰,۸۱۵ ۶۲.۲
وجه نقد ۱۵۹,۰۰۹ ۳۴.۳۴ ۳۰۲,۴۴۴ ۴۰.۰۲ ۱۸۸,۲۷۵ ۲۹.۹۹ ۱۸۴,۳۴۲ ۲۹.۳۳
سایر دارایی ها ۶,۴۴۰ ۱.۳۹ ۹,۴۷۶ ۱.۲۵ ۶,۵۲۰ ۱.۰۳ ۵,۸۳۷ ۰.۹۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۲,۳۵۲ ۹.۱۴ ۴۳,۲۹۲ ۵.۷۲ ۳۹,۴۷۴ ۶.۲۸ ۳۸,۶۹۹ ۶.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد