ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 65,463 15.38 69,185 8.04 73,562 8.53 85,353 10.01
اوراق 187,550 44.09 759,052 88.3 737,159 85.55 746,401 87.61
وجه نقد 131,600 30.93 24,975 2.9 36,972 4.29 19,061 2.23
سایر دارایی ها 6,256 1.47 7,248 0.84 14,680 1.7 1,816 0.21
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 37,308 8.77 23,681 2.75 67,659 7.85 76,832 9.01
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد