صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۸,۸۱۲ ۱۲.۴۶ ۳۲۹,۴۶۴ ۷.۰۳ ۱۸۷,۸۸۰ ۴.۲۳ ۱۹۵,۰۱۰ ۴.۴۵
اوراق ۳۳۱,۳۰۴ ۵۲.۳۶ ۳,۶۹۲,۴۴۵ ۷۸.۷۷ ۴,۰۳۷,۶۷۸ ۹۰.۸۱ ۴,۰۹۶,۶۷۱ ۹۳.۴۷
وجه نقد ۱۶۳,۴۶۲ ۲۵.۸۳ ۱۴۱,۹۴۹ ۳.۰۳ ۳۷,۲۷۲ ۰.۸۴ ۶,۷۲۷ ۰.۱۵
سایر دارایی ها ۶,۹۴۱ ۱.۱ ۲۴,۶۵۱ ۰.۵۳ ۹,۵۷۵ ۰.۲۲ ۲,۹۳۸ ۰.۰۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۵,۴۸۶ ۱۰.۳۵ ۶۱۵,۱۰۵ ۱۳.۱۲ ۶۱۰,۱۳۶ ۱۳.۷۲ ۶۰۹,۲۱۵ ۱۳.۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد