صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۶,۱۲۶ ۱۳.۳۱ ۵۶,۸۶۵ ۶.۰۱ ۴۷,۵۱۶ ۵.۰۱ ۴۶,۶۰۰ ۴.۶۱
اوراق ۲۱۹,۰۷۳ ۴۴.۱۱ ۴۱۸,۲۴۵ ۴۴.۲۱ ۴۰۷,۲۲۵ ۴۲.۹۹ ۴۰۹,۱۷۵ ۴۰.۵۵
وجه نقد ۱۵۷,۷۶۷ ۳۱.۷۶ ۴۴۴,۲۷۲ ۴۶.۹۶ ۴۷۳,۳۹۹ ۴۹.۹۸ ۵۴۵,۰۱۹ ۵۴.۰۲
سایر دارایی ها ۶,۴۰۶ ۱.۲۸ ۱۲,۰۶۰ ۱.۲۷ ۱۲,۳۳۵ ۱.۳ ۹,۹۴۷ ۰.۹۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۲,۳۷۴ ۸.۵۳ ۵۵,۹۷۵ ۵.۹۱ ۴۷,۴۰۷ ۵ ۴۶,۶۰۰ ۴.۶۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد