صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۶,۱۱۸ ۱۳.۳ ۵۶,۳۱۶ ۵.۹۴ ۴۷,۲۵۱ ۴.۹۷ ۴۳,۳۶۰ ۴.۲۷
اوراق ۲۱۹,۱۳۶ ۴۴.۱ ۴۱۷,۴۰۹ ۴۴.۰۹ ۴۰۶,۹۸۹ ۴۲.۸۶ ۴۱۰,۰۸۸ ۴۰.۴۴
وجه نقد ۱۵۷,۸۹۷ ۳۱.۷۷ ۴۴۶,۱۳۸ ۴۷.۱۲ ۴۷۶,۴۲۳ ۵۰.۱۷ ۵۴۵,۰۱۹ ۵۳.۷۴
سایر دارایی ها ۶,۴۰۸ ۱.۲۸ ۱۲,۱۵۷ ۱.۲۸ ۱۲,۴۲۶ ۱.۳ ۱۳,۸۴۶ ۱.۳۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۲,۳۷۴ ۸.۵۲ ۵۵,۵۰۶ ۵.۸۶ ۴۷,۱۵۲ ۴.۹۶ ۴۳,۳۶۰ ۴.۲۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد