صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۴,۸۰۱ ۱۳.۸۱ ۳۸۹,۳۲۱ ۱۳.۶۳ ۷۰۴,۰۳۷ ۱۶.۳۳ ۶۷۲,۱۸۴ ۱۳.۸۵
اوراق ۲۴۴,۷۷۲ ۴۵.۱۹ ۷۷۴,۲۴۵ ۲۷.۱ ۱,۳۱۵,۳۱۲ ۳۰.۵ ۳,۹۰۲,۱۹۷ ۸۰.۴۳
وجه نقد ۱۶۴,۴۷۴ ۳۰.۳۷ ۲۵۲,۵۷۷ ۸.۸۴ ۲۹۰,۰۳۴ ۶.۷۳ ۱۷۱,۷۰۴ ۳.۵۴
سایر دارایی ها ۶,۶۰۲ ۱.۲۲ ۱۷,۶۳۲ ۰.۶۲ ۳۳,۱۰۵ ۰.۷۷ ۳۲,۹۳۰ ۰.۶۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۳,۰۵۸ ۹.۸ ۳۷۶,۹۴۹ ۱۳.۱۹ ۶۷۱,۷۱۲ ۱۵.۵۸ ۶۲۹,۰۶۸ ۱۲.۹۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد