صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۴,۷۱۶ ۱۳.۸۸ ۳۸,۵۲۶ ۶.۲۳ ۴۱,۳۲۰ ۶.۷۷ ۴۴,۱۰۴ ۷.۳۳
اوراق ۲۲۶,۷۸۵ ۴۸.۶۵ ۳۹۱,۸۳۲ ۶۳.۴ ۳۸۰,۱۵۲ ۶۲.۳ ۳۷۹,۳۲۱ ۶۳.۰۲
وجه نقد ۱۵۹,۳۷۷ ۳۴.۱۹ ۱۸۴,۱۷۷ ۲۹.۸ ۱۸۴,۵۷۰ ۳۰.۲۵ ۱۷۰,۱۰۵ ۲۸.۲۶
سایر دارایی ها ۶,۰۷۳ ۱.۳ ۲,۸۰۵ ۰.۴۵ ۲,۰۲۶ ۰.۳۳ ۳۹۸ ۰.۰۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۲,۱۴۷ ۹.۰۴ ۳۸,۵۲۶ ۶.۲۳ ۴۱,۳۲۰ ۶.۷۷ ۴۴,۱۰۴ ۷.۳۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد