ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/04 91,657 9.51 % 491,665 51.04 % 0 0 % 375,306 38.96 % 4,732 0.52 % 85,329 8.86 %
2 1398/03/03 92,553 9.61 % 490,485 50.91 % 0 0 % 375,814 39.01 % 4,534 0.5 % 86,103 8.94 %
3 1398/03/02 92,553 9.61 % 490,296 50.91 % 0 0 % 375,814 39.03 % 4,336 0.48 % 86,103 8.94 %
4 1398/03/01 92,553 9.57 % 490,154 50.7 % 0 0 % 379,902 39.3 % 4,138 0.46 % 86,103 8.91 %
5 1398/02/31 92,219 9.35 % 490,027 49.7 % 0 0 % 385,997 39.15 % 17,648 1.82 % 85,797 8.7 %
6 1398/02/30 90,666 9.14 % 489,906 49.38 % 0 0 % 407,389 41.06 % 4,122 0.45 % 84,397 8.51 %
7 1398/02/29 85,290 8.64 % 489,682 49.63 % 0 0 % 407,860 41.33 % 3,918 0.43 % 81,367 8.25 %
8 1398/02/28 85,419 8.66 % 489,489 49.6 % 0 0 % 408,231 41.37 % 3,693 0.41 % 81,627 8.27 %
9 1398/02/27 85,904 8.7 % 489,304 49.56 % 0 0 % 408,517 41.38 % 3,475 0.38 % 82,114 8.32 %