ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/24 85,353 10.02 % 746,401 87.61 % 0 0 % 19,061 2.24 % 1,112 0.21 % 76,832 9.02 %
2 1397/09/23 83,615 9.84 % 745,728 87.78 % 0 0 % 18,849 2.22 % 1,307 0.24 % 75,124 8.84 %
3 1397/09/22 83,615 9.85 % 745,426 87.78 % 0 0 % 18,849 2.22 % 1,303 0.24 % 75,124 8.85 %
4 1397/09/21 83,615 9.85 % 760,129 89.55 % 0 0 % 3,827 0.45 % 1,303 0.24 % 75,124 8.85 %
5 1397/09/20 84,819 9.98 % 759,228 89.32 % 0 0 % 4,891 0.58 % 1,104 0.21 % 76,518 9 %
6 1397/09/19 84,965 10 % 758,906 89.29 % 0 0 % 4,958 0.58 % 1,104 0.21 % 76,679 9.02 %
7 1397/09/18 85,315 10.06 % 756,896 89.23 % 0 0 % 4,958 0.58 % 1,103 0.21 % 76,999 9.08 %
8 1397/09/17 86,547 10.19 % 756,443 89.09 % 0 0 % 2,612 0.31 % 3,438 0.49 % 78,151 9.2 %
9 1397/09/16 86,987 10.28 % 754,725 89.16 % 0 0 % 58 0.01 % 4,687 0.64 % 79,034 9.34 %
10 1397/09/15 86,987 10.28 % 754,408 89.16 % 0 0 % 58 0.01 % 4,689 0.64 % 79,034 9.34 %