صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۳۸,۶۹۹ ۶.۱۶ % ۳۹۰,۸۱۵ ۶۲.۲ % ۱۰,۰۲۷ ۱.۶ % ۱۸۴,۳۴۲ ۲۹.۳۴ % ۴,۴۳۰ ۰.۹۳ % ۳۸,۶۹۹ ۶.۱۶ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۳۸,۶۹۹ ۶.۱۶ % ۳۹۰,۶۷۰ ۶۲.۲ % ۱۰,۰۲۴ ۱.۶ % ۱۸۴,۳۴۲ ۲۹.۳۵ % ۴,۳۳۱ ۰.۹۱ % ۳۸,۶۹۹ ۶.۱۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۳۸,۶۹۹ ۶.۱۶ % ۳۹۰,۵۲۶ ۶۲.۲ % ۱۰,۰۲۱ ۱.۶ % ۱۸۴,۳۴۲ ۲۹.۳۶ % ۴,۲۳۱ ۰.۹ % ۳۸,۶۹۹ ۶.۱۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۳۸,۵۴۸ ۶.۱۴ % ۳۹۰,۸۰۱ ۶۲.۲۴ % ۱۰,۰۱۹ ۱.۶ % ۱۸۴,۳۷۱ ۲۹.۳۶ % ۴,۱۳۱ ۰.۸۸ % ۳۸,۵۴۸ ۶.۱۴ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۳۸,۵۸۹ ۶.۱۵ % ۳۹۰,۱۸۸ ۶۲.۲۱ % ۱۰,۰۱۶ ۱.۶ % ۱۸۴,۴۳۱ ۲۹.۴ % ۴,۰۳۲ ۰.۸۷ % ۳۸,۵۸۹ ۶.۱۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۳۸,۵۱۱ ۶.۱۴ % ۳۹۰,۰۷۵ ۶۲.۱۸ % ۱۰,۰۱۳ ۱.۶ % ۱۸۴,۷۹۰ ۲۹.۴۶ % ۳,۹۳۲ ۰.۸۵ % ۳۸,۵۱۱ ۶.۱۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۳۸,۵۰۱ ۶.۱۴ % ۳۸۹,۸۰۳ ۶۲.۱۴ % ۱۰,۰۱۰ ۱.۶ % ۱۸۵,۱۰۴ ۲۹.۵۱ % ۳,۸۳۲ ۰.۸۴ % ۳۸,۵۰۱ ۶.۱۴ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۳۸,۶۰۲ ۶.۱۵ % ۳۸۹,۶۶۲ ۶۲.۱۲ % ۱۰,۰۰۸ ۱.۶ % ۱۸۵,۲۹۹ ۲۹.۵۴ % ۳,۷۴۶ ۰.۸۲ % ۳۸,۶۰۲ ۶.۱۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۳۸,۶۰۲ ۶.۱۶ % ۳۸۹,۵۱۸ ۶۲.۱۲ % ۱۰,۰۰۵ ۱.۶ % ۱۸۵,۲۹۹ ۲۹.۵۵ % ۳,۶۴۶ ۰.۸۱ % ۳۸,۶۰۲ ۶.۱۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۳۸,۶۰۲ ۶.۱۶ % ۳۸۹,۳۷۴ ۶۲.۱۲ % ۱۰,۰۰۲ ۱.۶ % ۱۸۵,۲۹۹ ۲۹.۵۶ % ۳,۵۴۶ ۰.۷۹ % ۳۸,۶۰۲ ۶.۱۶ %