صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۴۴,۱۰۴ ۷.۳۳ % ۳۷۹,۳۲۱ ۶۳.۰۲ % ۷,۹۶۳ ۱.۳۲ % ۱۷۰,۱۰۵ ۲۸.۲۶ % ۳۹۸ ۰.۰۷ % ۴۴,۱۰۴ ۷.۳۳ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۴۴,۱۰۴ ۷.۳۳ % ۳۷۹,۱۵۴ ۶۳.۰۲ % ۷,۹۶۰ ۱.۳۲ % ۱۷۰,۱۰۵ ۲۸.۲۷ % ۳۰۷ ۰.۰۵ % ۴۴,۱۰۴ ۷.۳۳ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۴۴,۱۰۴ ۷.۱۶ % ۳۷۸,۹۸۷ ۶۱.۵ % ۹,۹۶۰ ۱.۶۲ % ۱۸۰,۰۲۳ ۲۹.۲۱ % ۳,۱۷۳ ۰.۵۲ % ۴۴,۱۰۴ ۷.۱۶ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۴۴,۰۹۳ ۷.۱۶ % ۳۷۸,۷۹۸ ۶۱.۵ % ۹,۹۵۸ ۱.۶۲ % ۱۸۰,۰۲۳ ۲۹.۲۳ % ۳,۰۷۵ ۰.۵ % ۴۴,۰۹۳ ۷.۱۶ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۴۴,۳۵۱ ۷.۲ % ۳۷۸,۵۸۳ ۶۱.۴۶ % ۱۰,۰۰۵ ۱.۶۲ % ۱۸۰,۰۷۵ ۲۹.۲۳ % ۲,۹۶۷ ۰.۴۸ % ۴۴,۳۵۱ ۷.۲ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۴۳,۰۹۴ ۷.۰۱ % ۳۷۸,۴۱۷ ۶۱.۵۸ % ۱۰,۰۰۲ ۱.۶۳ % ۱۸۰,۰۸۹ ۲۹.۳۱ % ۲,۸۶۹ ۰.۴۷ % ۴۳,۰۹۴ ۷.۰۱ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۴۱,۸۳۷ ۶.۸۲ % ۳۷۷,۸۵۷ ۶۱.۵۸ % ۱۱,۰۰۰ ۱.۷۹ % ۱۸۰,۱۵۷ ۲۹.۳۶ % ۲,۷۷۱ ۰.۴۵ % ۴۱,۸۳۷ ۶.۸۲ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۴۱,۵۶۲ ۶.۷۸ % ۳۷۶,۳۳۶ ۶۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۵۴۵ ۳۱.۴ % ۲,۶۷۴ ۰.۴۴ % ۴۱,۵۶۲ ۶.۷۸ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۴۱,۵۶۲ ۶.۷۸ % ۳۷۶,۱۶۹ ۶۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۵۴۵ ۳۱.۴۲ % ۲,۵۷۶ ۰.۴۲ % ۴۱,۵۶۲ ۶.۷۸ %