صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۶۷۲,۱۸۴ ۱۳.۸۵ % ۳,۹۰۲,۱۹۷ ۸۰.۴۳ % ۷۲,۶۱۷ ۱.۵ % ۱۷۱,۷۰۴ ۳.۵۴ % ۳۲,۹۳۰ ۰.۶۸ % ۶۲۹,۰۶۸ ۱۲.۹۷ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۶۷۶,۴۰۰ ۱۳.۹۲ % ۳,۹۰۰,۳۹۱ ۸۰.۲۷ % ۷۵,۰۷۵ ۱.۵۵ % ۱۷۸,۱۲۷ ۳.۶۷ % ۲۸,۸۸۸ ۰.۵۹ % ۶۳۰,۸۹۹ ۱۲.۹۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۶۸۱,۸۶۵ ۸.۸۸ % ۳,۸۹۸,۵۷۳ ۵۰.۷۵ % ۲,۷۲۵,۳۸۰ ۳۵.۴۸ % ۳۴۷,۵۴۰ ۴.۵۲ % ۲۸,۶۳۰ ۰.۳۷ % ۶۳۶,۳۰۰ ۸.۲۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۶۸۶,۳۵۴ ۱۴.۳۱ % ۱,۱۵۱,۵۳۰ ۲۴.۰۱ % ۲,۷۲۴,۶۳۱ ۵۶.۸ % ۲۰۵,۴۳۹ ۴.۲۸ % ۲۸,۵۳۸ ۰.۵۹ % ۶۴۰,۴۹۵ ۱۳.۳۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۶۸۲,۸۵۳ ۱۴.۲۵ % ۱,۱۵۱,۰۰۵ ۲۴.۰۲ % ۲,۷۲۳,۸۸۳ ۵۶.۸۵ % ۱۸۷,۶۳۱ ۳.۹۲ % ۴۶,۳۵۹ ۰.۹۷ % ۶۴۰,۰۴۱ ۱۳.۳۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۶۸۲,۵۳۶ ۱۴.۲۵ % ۱,۱۵۰,۴۳۹ ۲۴.۰۲ % ۲,۷۲۷,۵۶۵ ۵۶.۹۴ % ۱۸۳,۲۰۱ ۳.۸۲ % ۴۶,۲۶۷ ۰.۹۷ % ۶۳۹,۷۲۴ ۱۳.۳۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۶۸۲,۲۲۲ ۱۴.۲۵ % ۱,۱۴۹,۸۷۳ ۲۴.۰۱ % ۲,۷۲۹,۷۱۳ ۵۷.۰۱ % ۱۸۰,۳۰۵ ۳.۷۷ % ۴۶,۱۷۵ ۰.۹۶ % ۶۳۹,۴۱۰ ۱۳.۳۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۶۸۱,۹۰۸ ۱۴.۲۴ % ۱,۱۴۹,۳۰۸ ۲۴ % ۲,۷۳۱,۹۸۰ ۵۷.۰۴ % ۱۸۰,۳۷۶ ۳.۷۷ % ۴۶,۰۸۳ ۰.۹۶ % ۶۳۹,۰۹۶ ۱۳.۳۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۶۷۸,۸۴۸ ۱۴.۱۸ % ۱,۱۴۸,۷۳۶ ۲۴ % ۲,۷۴۱,۴۲۴ ۵۷.۲۷ % ۱۷۱,۹۶۲ ۳.۵۹ % ۴۵,۴۷۶ ۰.۹۵ % ۶۳۷,۳۰۸ ۱۳.۳۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۶۹۴,۰۳۴ ۱۴.۵ % ۱,۱۴۸,۱۶۷ ۲۳.۹۹ % ۲,۷۴۱,۶۷۷ ۵۷.۲۸ % ۱۷۵,۰۷۰ ۳.۶۶ % ۲۷,۴۹۲ ۰.۵۷ % ۶۵۳,۵۲۴ ۱۳.۶۵ %