صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۵۲,۸۲۹ ۵.۵۷ % ۳۹۶,۶۸۶ ۴۱.۸ % ۳۶,۱۳۰ ۳.۸۱ % ۴۵۴,۶۰۹ ۴۷.۹ % ۸,۸۲۹ ۰.۶۳ % ۵۲,۸۲۹ ۵.۵۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۵۳,۴۳۹ ۵.۶۳ % ۳۹۶,۶۳۷ ۴۱.۷۸ % ۳۶,۱۲۰ ۳.۸۱ % ۴۵۴,۷۱۰ ۴۷.۹ % ۸,۳۴۲ ۰.۶ % ۵۳,۴۳۹ ۵.۶۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۵۵,۵۷۳ ۵.۸۴ % ۳۹۶,۴۸۶ ۴۱.۶۹ % ۳۶,۱۱۰ ۳.۸ % ۴۵۵,۰۱۳ ۴۷.۸۴ % ۷,۸۳۷ ۰.۵۷ % ۵۵,۵۵۵ ۵.۸۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۵۶,۴۴۸ ۵.۹۳ % ۳۹۷,۲۰۴ ۴۱.۷۵ % ۳۶,۱۰۱ ۳.۷۹ % ۴۵۵,۱۱۳ ۴۷.۸۴ % ۶,۴۷۷ ۰.۴۵ % ۵۶,۴۳۱ ۵.۹۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۵۶,۸۹۱ ۵.۹۹ % ۳۹۶,۲۵۳ ۴۱.۶۹ % ۳۶,۰۹۱ ۳.۸ % ۴۵۵,۱۴۴ ۴۷.۸۹ % ۵,۹۹۳ ۰.۴۲ % ۵۶,۸۷۵ ۵.۹۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۵۷,۵۳۲ ۶.۰۵ % ۳۹۶,۱۰۶ ۴۱.۶۷ % ۳۶,۰۸۱ ۳.۸ % ۴۵۵,۳۷۶ ۴۷.۹ % ۵,۵۲۵ ۰.۴ % ۵۷,۵۳۲ ۶.۰۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۵۷,۵۳۲ ۶.۰۶ % ۳۹۶,۰۲۳ ۴۱.۶۸ % ۳۶,۰۷۱ ۳.۸ % ۴۵۵,۳۷۶ ۴۷.۹۳ % ۵,۰۴۲ ۰.۳۷ % ۵۷,۵۳۲ ۶.۰۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۵۷,۵۳۲ ۶.۰۶ % ۳۹۵,۹۴۱ ۴۱.۶۹ % ۳۶,۰۶۱ ۳.۸ % ۴۵۵,۷۳۴ ۴۷.۹۸ % ۴,۵۵۹ ۰.۳۵ % ۵۷,۵۳۲ ۶.۰۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۵۷,۷۳۶ ۶.۰۸ % ۳۹۵,۸۵۹ ۴۱.۶۹ % ۳۶,۰۵۱ ۳.۸ % ۴۵۴,۴۲۰ ۴۷.۸۶ % ۵,۴۴۵ ۰.۴۷ % ۵۷,۷۳۶ ۶.۰۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۵۷,۹۵۶ ۶.۱ % ۳۹۵,۶۸۹ ۴۱.۶۸ % ۲۱,۰۴۶ ۲.۲۲ % ۴۶۵,۴۶۳ ۴۹.۰۳ % ۹,۲۳۰ ۰.۸۹ % ۵۷,۹۵۶ ۶.۱ %