صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۹۵,۰۱۰ ۴.۴۵ % ۴,۰۹۶,۶۷۱ ۹۳.۴۷ % ۸۱,۶۸۱ ۱.۸۶ % ۶,۷۲۷ ۰.۱۵ % ۲,۹۳۸ ۰.۰۷ % ۶۰۹,۲۱۵ ۱۳.۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱۹۵,۱۹۹ ۴.۴۵ % ۴,۰۸۸,۴۸۹ ۹۳.۱۲ % ۸۸,۶۳۰ ۲.۰۲ % ۱۵,۰۷۷ ۰.۳۴ % ۲,۹۳۸ ۰.۰۷ % ۶۱۳,۰۲۲ ۱۳.۹۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۹۵,۱۹۹ ۴.۴۵ % ۴,۰۸۷,۷۰۴ ۹۳.۱۲ % ۸۸,۶۰۶ ۲.۰۲ % ۱۵,۰۷۷ ۰.۳۴ % ۲,۹۳۹ ۰.۰۷ % ۶۱۲,۶۸۹ ۱۳.۹۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۹۹,۱۰۰ ۴.۵۶ % ۴,۰۷۹,۵۳۰ ۹۳.۳۴ % ۸۸,۵۸۱ ۲.۰۳ % ۵۶۹ ۰.۰۱ % ۲,۹۳۹ ۰.۰۷ % ۶۱۴,۸۷۰ ۱۴.۰۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۹۹,۱۰۰ ۴.۵۶ % ۴,۰۷۸,۷۴۶ ۹۳.۳۴ % ۸۸,۵۵۷ ۲.۰۳ % ۵۶۹ ۰.۰۱ % ۲,۹۴۰ ۰.۰۷ % ۶۱۴,۵۳۷ ۱۴.۰۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۹۹,۱۰۰ ۴.۴۸ % ۴,۰۷۶,۸۵۸ ۹۱.۷۳ % ۱۶۱,۱۶۸ ۳.۶۳ % ۴,۵۱۱ ۰.۱ % ۲,۹۴۱ ۰.۰۷ % ۶۱۴,۲۰۴ ۱۳.۸۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۹۸,۵۵۰ ۴.۴۵ % ۴,۰۶۴,۹۲۰ ۹۱.۱۸ % ۱۹۰,۱۱۶ ۴.۲۶ % ۱,۷۴۶ ۰.۰۴ % ۲,۹۴۱ ۰.۰۷ % ۶۱۳,۶۶۶ ۱۳.۷۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۲۰۳,۲۵۴ ۴.۵۶ % ۴,۰۵۸,۱۶۵ ۹۱.۰۳ % ۱۹۰,۰۶۴ ۴.۲۶ % ۳,۶۴۲ ۰.۰۸ % ۲,۹۴۲ ۰.۰۷ % ۶۱۶,۷۸۹ ۱۳.۸۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۹۸,۱۵۸ ۴.۴۶ % ۴,۰۴۹,۶۴۵ ۹۱.۱ % ۱۹۱,۰۱۶ ۴.۳ % ۳,۶۰۴ ۰.۰۸ % ۲,۹۴۲ ۰.۰۷ % ۶۱۳,۲۷۸ ۱۳.۸ %