صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۴۶,۶۰۰ ۴.۶۲ % ۴۰۹,۱۷۵ ۴۰.۵۶ % ۱,۳۰۷ ۰.۱۳ % ۵۴۵,۰۱۹ ۵۴.۰۲ % ۶,۷۷۰ ۰.۹۹ % ۴۶,۶۰۰ ۴.۶۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۴۶,۶۶۴ ۴.۶۳ % ۴۰۹,۰۳۰ ۴۰.۵۶ % ۱,۳۰۶ ۰.۱۳ % ۵۴۵,۰۵۱ ۵۴.۰۴ % ۶,۴۷۸ ۰.۹۶ % ۴۶,۶۶۴ ۴.۶۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۴۶,۴۸۱ ۴.۶۱ % ۴۰۸,۷۲۷ ۴۰.۵۶ % ۱,۳۰۶ ۰.۱۳ % ۵۴۵,۰۶۱ ۵۴.۰۹ % ۶,۱۸۷ ۰.۹۳ % ۴۶,۴۸۱ ۴.۶۱ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴۶,۴۸۱ ۴.۶۱ % ۴۰۸,۵۸۴ ۴۰.۵۶ % ۱,۳۰۶ ۰.۱۳ % ۵۴۵,۰۶۱ ۵۴.۱۱ % ۵,۸۹۵ ۰.۹ % ۴۶,۴۸۱ ۴.۶۱ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۴۶,۴۸۱ ۴.۶۲ % ۴۰۸,۴۰۵ ۴۰.۵۶ % ۱,۳۰۵ ۰.۱۳ % ۵۴۵,۰۵۹ ۵۴.۱۳ % ۵,۶۰۴ ۰.۸۷ % ۴۶,۴۸۱ ۴.۶۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۴۶,۶۹۶ ۴.۶۴ % ۴۰۸,۱۴۹ ۴۰.۵۵ % ۱,۳۰۵ ۰.۱۳ % ۵۴۵,۰۶۰ ۵۴.۱۵ % ۵,۳۱۳ ۰.۸۴ % ۴۶,۶۹۶ ۴.۶۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۴۶,۶۹۶ ۴.۶۴ % ۴۰۸,۱۱۲ ۴۰.۵۶ % ۱,۳۰۵ ۰.۱۳ % ۵۴۵,۰۶۰ ۵۴.۱۷ % ۵,۰۲۳ ۰.۸۱ % ۴۶,۶۹۶ ۴.۶۴ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۴۶,۶۹۶ ۴.۶۴ % ۴۰۸,۰۸۹ ۴۰.۵۷ % ۱,۳۰۴ ۰.۱۳ % ۵۴۵,۰۶۰ ۵۴.۱۹ % ۴,۷۳۳ ۰.۷۹ % ۴۶,۶۹۶ ۴.۶۴ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۴۶,۶۶۵ ۵.۱ % ۴۰۷,۹۶۷ ۴۴.۵۶ % ۱,۳۰۴ ۰.۱۴ % ۴۵۵,۰۷۸ ۴۹.۷۱ % ۴,۴۹۱ ۰.۸۴ % ۴۶,۶۶۵ ۵.۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۴۶,۵۶۳ ۵.۰۹ % ۴۰۷,۹۳۷ ۴۴.۵۶ % ۱,۳۰۴ ۰.۱۴ % ۴۵۰,۲۴۱ ۴۹.۱۸ % ۹,۴۴۵ ۱.۳۶ % ۴۶,۵۶۳ ۵.۰۹ %