صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰.۰۷ ۱.۳۱ ۲۹.۹۷ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۸۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰.۰۸ ۲.۱ ۳۱.۹ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۸۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰.۰۵ (۰.۲۸) ۲۱.۷۱ (۶۴.۲۹)
۸۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰.۰۶ ۱.۴۵ ۲۴.۹۲ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۸۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۱ ۰
۸۶ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۷۲ ۰
۸۷ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۳۵ ۱.۲۱ ۲۶۲.۵۲ ۸,۰۱۳.۲۸
۸۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۸ ۰
۸۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۰۵ ۰.۷۵ ۱۸.۹۳ ۱,۴۱۱.۸۱
۹۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۰۴ (۰.۱۶) ۱۶.۲۳ (۴۳.۹۲)
۹۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۱۲.۶۱ ۲.۰۲
۹۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۴ ۰
۹۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۵ ۰
۹۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۱۷ ۱.۶۷ ۸۴.۲۹ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۹۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۰۹ ۰.۴۸ ۳۷.۲۱ ۴۶۸.۳۴
۹۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴۷ ۰
۹۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۱۴ ۰.۲۲ ۶۸.۲۸ ۱۲۵.۶۴
۹۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ (۰.۰۱) ۰.۰۶ (۲.۰۸) ۲۲.۷۱
۹۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۱ ۰