صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۳۱.۲۸ ۷۴.۰۳
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۰.۱۵ ۰.۲ ۷۵ ۱۰۷.۱۲
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۰.۱۳ ۱.۲۹ ۶۳.۴ ۱۰,۵۵۳.۶۷
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰.۱۲ (۰.۰۴) ۵۵.۲۴ (۱۴.۱۹)
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۶ ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۳ ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۴ ۰
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۴ ۰
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۰.۰۶ ۱.۰۹ ۲۴.۴ ۵,۰۵۸.۶
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۰.۲۹ ۰.۹۷ ۱۸۳.۲۹ ۳,۲۸۷.۰۴
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ (۰.۰۹) (۰.۹۳) (۲۸.۲۶) (۹۶.۷)
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۷ ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۶ ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۰.۱۳ ۰.۵۵ ۵۹.۹۵ ۶۳۴.۵۳
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰.۲۸ ۲.۶۱ ۱۸۰.۷۹ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۷ ۰
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۰.۲ ۱.۵۲ ۱۰۸.۲۷ ۲۴,۶۱۰.۸
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۰.۰۵ (۰.۴) ۱۹.۶۸ (۷۶.۵۹)
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۳ ۰
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۹ ۰