صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ %۰.۰۷۷ (۲.۷۲۶)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ %۰.۵۴۶ (۸.۵۹۶)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ %۱.۶۴۸ (۱۷.۲۶۶)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ %۴.۳۶۸ (۳۱.۱۴۶)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ %۱۷.۱۴۱ %۵۲.۲۱۵
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ %۴۱.۷۴۶ %۳۴۰.۴۶۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ %۱۸۸.۴۶۵ %۵۲۳۳.۷۱۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۶۶۵.۲۶ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۸۸)%