صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۰.۱۵۶ %۱.۱۶۵
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۰.۴۲۳ %۳.۰۹۶
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۱.۷۳۶ %۱۷.۰۲۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۵.۵۷۷ %۲۸.۹۹۸
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۱۰.۷۸۱ %۷۱.۲۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۲۱.۹۹۷ %۹۶.۴۶۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۱۴۴.۸۶۸ %۱۱۲۰.۷۷۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۶۶۵.۲۶ %۸۹۶۹۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۲.۰۵)%