صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ (۰.۰۰۵)% %۰.۱۴۳
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ %۰.۲۹۶ %۰.۵۷۷
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ %۱.۹۲ (۳.۹۹۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ %۴.۹۹۹ %۱۷.۴۸۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ %۱۰.۴۱۲ %۴۵.۵۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ %۲۱.۵۰۲ %۶۷.۶۱۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ %۱۴۸.۰۸۱ %۱۱۲۵.۴۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۶۴۶.۳۱ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۳.۴۷)%