صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ %۰.۰۳۳ (۱.۲۱۶)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ %۰.۳۹۱ (۲.۸۸۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ %۲.۲۶۳ %۸.۴۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ %۸.۴۴۸ %۹۴.۱۲۶
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ %۳۰.۳۲۳ %۳۳۰.۳۲۷
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ %۴۱.۷۲۵ %۶۶۸.۴۰۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ %۱۸۴.۷۹۱ %۷۷۸۳.۴۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۶۰۶.۲۲ %۱۰۰۴۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%