صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ گزارش عملکرد مدير صندوق براي دوره نه ماهه منتهي به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ گزارش عملکرد مدير صندوق براي دوره شش ماهه منتهي به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ حسابرسی شده (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ گزارش عملکرد آتیه ملت منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ گزارش عملکرد آتیه ملت منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ آذر ماه براي صندوق سرمايه‌گذاري آتیه ملت دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت منتهي به ۲۲ آبان ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵۱۱۲۲ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵۱۱۲۲ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به ۲۲ آبان ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به ۲۲ آبان ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به ۲۲بهمن۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده عملکرد دروه مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به ۲۲ آبان ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ گزارش عملكرد دوره مالي سه ماهه منتهي به ۲۲ آبان ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴ به انضمام گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴ حسابرسی نشده (اصلاحی) دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ گزارش عملكرد دوره مالي نه ماهه منتهي به ۲۲ارديبهشت۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ (اصلاحی) دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳ حسابرسی نشده (اصلاحی) دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ صورتهای مالی حسابرسی نشده عملکرد دروه شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به ۲۲ بهمن۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ گزارش عملكرد دوره مالي سه ماهه منتهي به ۲۲ آبان ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به ۲۲ آبان ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳ حسابرسی نشده (اصلاحی) دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به ۲۲مرداد۳۹۳ l دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ گزارش عملکرد صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ گزارش عملكرد دوره مالي نه ماهه منتهي به ۲۲ارديبهشت۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به ۲۲اردیبهشت ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ صورت های مالی عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به ۲۲بهمن ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ صورت های مالی عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به ۲۲ آبان ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ گزارش عملكرد سال منتهي به ۲۲مرداد۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ صورت هاي مالي نه ماهه منتهي به ۲۲ارديبهشت۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ گزارش عملكرد دوره مالي نه ماهه منتهي به ۲۲ارديبهشت۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به ۲۲بهمن۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ گزارش عملكرد دوره مالي شش ماهه منتهي به ۲۲بهمن ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ صورت هاي مالي سه ماهه منتهي به ۲۲آبان۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ گزارش عملكرد دوره مالي سه ماهه منتهي به۲۲آبان۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت هاي سال مالي منتهي به۲۲مرداد۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۵/۲۴ ۱۳۹۱/۰۵/۲۴ گزارش عملكرد سال مالي منتهي به ۲۲مرداد۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ صورت مالي نه ماهه منتهي به ۲۲ارديبهشت۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به ۲۲بهمن ۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ گزارش عملكرد دوره مالي نه ماهه منتهي به ۲۲ارديبهشت۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ گزارش عملكرد دوره مالي شش ماهه منتهي به۲۲بهمن۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ ۱۳۹۰/۰۹/۱۹ صورت هاي مالي سه ماهه منتهي به ۲۲آبان۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ گزارش عملكرد دوره مالي منتهي به ۲۲آبان۱۳۹۰ دانلود