مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع مورخ 28-01-1398 صندوق در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1398/02/22
2 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 28-01-1398 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1398/01/31
3 دعوت به جلسه مجمع مورخ 28-01-1398 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1398/01/18
4 صورتجلسه مجمع 30-08-1397 صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر 1397/11/27
5 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 30-08-1397 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1397/08/30
6 دعوت به جلسه مجمع مورخ 30-08-1397 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1397/08/20
7 صورتجلسه مجمع مورخ 30-04-1397در خصوص تغییر مقاطع تقسیم سود (تغییر اساسنامه ای) دریافت خبر 1397/05/15
8 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 30-04-1397 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1397/04/30
9 دعوت به جلسه مجمع مورخ 30-04-1397 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1397/04/19
10 صورتجلسه مجمع مورخ 19-03-1397در خصوص تغییر روز کاری صندوق و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال دریافت خبر 1397/04/16
11 صورتجلسه مجمع مورخ 28-01-1397در خصوص تغییر کارمزد مدیر، تغییر مقاطع تقسیم سود دریافت خبر 1397/04/10
12 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 19-03-1397 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1397/03/21
13 دعوت به جلسه مجمع مورخ 19-03-1397 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1397/03/07
14 صورتجلسه مجمع مورخ 19-02-1397در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق دریافت خبر 1397/03/07
15 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 19-02-1397 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1397/02/19
16 دعوت به جلسه مجمع مورخ 19-02-1397 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1397/02/08
17 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 28-01-1397 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1397/01/29
18 دعوت به مجمع مورخ 28-01-1397 در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر 1397/01/07
19 صورتجلسه مورخ 23-12-1396در خصوص تعیین کارمزد ثبت و نظارت سازمان و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/12/27
20 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 23-12-1396 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1396/12/27
21 دعوت به جلسه مجمع مورخ 23-12-1396 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1396/12/22
22 صورتجلسات مجامع 07-11-1396 در خصوص تغییر مدیر ثبت دریافت خبر 1396/12/13
23 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 07-11-1396 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1396/11/07
24 دعوت به جلسه مجمع مورخ 07-11-1396 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1396/10/24
25 صورتجلسه مجمع 06-10-96 صندوق آتیه ملت در خصوص کاهش حداقل واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1396/10/23
26 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 06-10-1396 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1396/10/06
27 دعوت به جلسه مجمع مورخ 06-10-1396 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1396/09/25
28 صورتجلسه مجمع 27-08-96 صندوق آتیه ملت در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر 1396/09/12
29 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 27-08-1396 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1396/08/27
30 صورتجلسه مجمع مورخ 12-07-1396 در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1396/08/24
31 دعوت به جلسه مجمع مورخ 27-08-1396 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1396/08/17
32 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 12-07-1396 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1396/07/15
33 دعوت به جلسه مجمع مورخ 12-07-1396 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1396/07/02
34 صورتجلسه مجمع مورخ 18-05-1396 صندوق آتیه ملت-تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر 1396/06/12
35 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 18-05-1396 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1396/05/22
36 دعوت به جلسه مجمع مورخ 18-05-1396 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1396/05/08
37 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر 1396/04/03
38 عدم تشکیل جلسه مجمع 23-11-1395 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1395/11/24
39 دعوت به جلسه مجمع مورخ 23-11-1395 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1395/11/11
40 عدم تشکیل جلسه مجمع 08-10-1395 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1395/10/11
41 صورتجلسه مجمع مورخ 08-08-1395 صندوق آتیه ملت-تصویب صورت های مالی منتهی به 22-05-1395 دریافت خبر 1395/09/29
42 دعوت به جلسه مجمع مورخ 08-10-1395 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1395/09/28
43 صورتجلسه مجمع مورخ 13-06-1395 صندوق آتیه ملت-امکان سرمایه گذاری صندوق در گواهی سپرده کالایی دریافت خبر 1395/08/22
44 دعوت به جلسه مجمع مورخ 08-08-1395 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1395/07/25
45 دعوت به جلسه مجمع مورخ 13-06-1395 صندوق آتیه ملت دریافت خبر 1395/06/01
46 صورتجلسه مجمع مورخ 15-02-1395 صندوق آتیه ملت-تغییر حسابرس و هزینه آن دریافت خبر 1395/05/23
47 صورتجلسه مجمع مورخ 15-02-1395 صندوق آتیه ملت-تمدید مدت فعالیت صندوق و تعیین ارکان دریافت خبر 1395/05/10
48 صورتجلسه مجمع مورخ 25-01-1395 صندوق آتیه ملت- تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1395/02/25
49 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 15-02-1395 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1395/02/15
50 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 25-01-1395 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1395/01/25
51 دعوت به جلسه مجمع مورخ 25-01-1395 صندوق آتیه ملت دریافت خبر 1395/01/16
52 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق مورخ 26-08-1394 دریافت خبر 1394/11/27
53 صورتجلسه مجمع مورخ 13-08-1394 در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1394/11/27
54 صورتجلسه مورخ 13-08-1394 در خصوص تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1394/09/29
55 صورتجلسه مورخ 27-08-94 صندوق آتیه ملت در خصوص تصویب صورت های مالی و انتخاب روزنامه دریافت خبر 1394/09/10
56 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 27-08-1394 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1394/08/27
57 دعوت به جلسه ی مجمع مورخ 27-08-1394 دریافت خبر 1394/08/18
58 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 13-08-1394 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1394/08/13
59 صورتجلسه مورخ 21-06-1394در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/08/05
60 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق مورخ 21-07-1394 دریافت خبر 1394/08/04
61 دعوت به جلسه مجمع مورخ 13-08-1394 دریافت خبر 1394/08/04
62 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 21-06-1394 صندوق آتیه ملت دریافت خبر 1394/06/21
63 دعوت به جلسه مجمع مورخ 21-06-1394 دریافت خبر 1394/06/11
64 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت مورخ 1394/04/29 در خصوص تغییر حسابرس دریافت خبر 1394/05/28
65 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت مورخ 1394/04/29 در خصوص تغییر هزینه ها دریافت خبر 1394/05/24
66 دعوت به جلسه ی مجمع دریافت خبر 1394/04/15
67 صورتجلسه صاحبان امضا مجاز 93/10/30 دریافت خبر 1394/03/26
68 صورتجلسه مجمع مورخ 93/08/28 دریافت خبر 1394/03/26
69 جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت مورخ 1393/07/09 دریافت خبر 1393/09/06
70 برگزاری مجمع مورخ 1393/08/28 دریافت خبر 1393/08/17
71 برگزاري مجمع دریافت خبر 1393/06/09
72 جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آتيه ملت مورخ 1393/05/14 دریافت خبر 1393/05/29
73 جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت مورخ 92/05/23 دریافت خبر 1393/05/13
74 برگزاری مجمع جهت تعیین هزینه ارکان دریافت خبر 1393/05/05
75 صورتجلسه مجمع سالانه دریافت خبر 1392/10/03
76 جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت مورخ 1392/05/22 دریافت خبر 1392/06/25
77 جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت تمدید فعالیت دریافت خبر 1392/06/17
78 جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت مورخ 18 آذر 1391 دریافت خبر 1392/05/14
79 صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1391/12/12
80 آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت دریافت خبر 1391/11/28