رديف نام تعداد
1 بانک ملت (سهامی عام) 5000
2 تامین سرمایه بانک ملت 4750
3 کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) 250