دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر تغییر مدیران سرمایه گذاری صندوق آتیه ملت
منبع -
مقدمه مدیران سرمایه گذاری صندوق آتیه ملت به شرح ذیل تغییر یافت:
متن خبر

مدیران سرمایه گذاری صندوق آتیه ملت به شرح ذیل تغییر یافت:

جناب آقای رسول رحیم نیا

جناب آقای حمید یثربی فر

جناب آقای مهدی عبدی هنجنی

 

پیوست