دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع 25-01-1395 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در مجمع مورخ 25-01-1395 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت به شرح ذیل می باشد:
متن خبر

جناب آقای محمد علیزاده اصل رئیس مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق؛ جناب آقای رامین ترابی ناظر مجمع به نمایندگی از مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی؛ سرکار خانم فاطمه گنجی ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق, سرکار خانم اکرم حمیدیان دبیر مجمع

پیوست