دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 18-05-1396 صندوق آتیه ملت-تغییر هزینه های صندوق
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق آتیه ملت در روز چهارشنبه مورخ 18-05-1396 راس ساعت 16در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح پیوست تصمیم گیری گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست