دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع مورخ 28-01-1397 در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت روز سه شنبه مورخ 28-01-1397 در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق برگزار می شود.
متن خبر
پیوست