ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 66,224 14 85,885 7.85 91,235 9.19 91,657 9.51
اوراق 210,469 44.49 497,430 45.47 490,211 49.38 491,665 51.03
وجه نقد 146,773 31.02 505,003 46.17 405,254 40.82 375,306 38.95
سایر دارایی ها 6,229 1.31 5,753 0.52 6,287 0.63 5,043 0.52
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 41,595 8.79 82,193 7.51 86,823 8.74 85,329 8.85
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد