صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/31 1398/02/31 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 22 اردیبهشت ماه 1398 دانلود
1398/01/28 1398/01/28 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 22 فروردین ماه 1398 دانلود
1397/12/27 1397/12/27 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 22 اسفند ماه 1397 دانلود
1397/12/22 1397/12/22 صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 22 بهمن ماه 1397 حسابرسی شده دانلود
1397/12/21 1397/12/21 گزارش عملکرد مدير صندوق براي دوره شش ماهه منتهي به 22 بهمن ماه 1397 دانلود
1397/12/08 1397/12/08 صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 22 بهمن ماه 1397(حسابرسی نشده) دانلود
1397/11/30 1397/11/30 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 22 بهمن ماه 1397 دانلود
1397/11/02 1397/11/02 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 22 دی ماه 1397 دانلود
1397/10/01 1397/10/01 صورتهای مالی سالانه منتهی به 22 مرداد ماه 1397 حسابرسی شده (اصلاحیه) دانلود
1397/10/01 1397/10/01 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 22 آذر ماه 1397 دانلود
1397/09/13 1397/09/13 گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 22 آبان ماه 1397 دانلود
1397/09/13 1397/09/13 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 22 آبان ماه 1397 دانلود
1397/08/30 1397/08/30 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 22 آبان ماه 1397 دانلود
1397/08/02 1397/08/02 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 22 مهر ماه 1397 دانلود
1397/07/25 1397/07/25 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 شهریور ماه 1397 دانلود
1397/07/07 1397/07/07 گزارش عملکرد آتیه ملت منتهی به 22 مرداد ماه 1397 دانلود
1397/07/07 1397/07/07 صورتهای مالی سالانه منتهی به 22 مرداد ماه 1397 حسابرسی شده دانلود
1397/06/12 1397/06/12 گزارش عملکرد آتیه ملت منتهی به 22 مرداد ماه 1397 دانلود
1397/06/12 1397/06/12 صورتهای مالی سالانه منتهی به 22 مرداد ماه 1397 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 22 مرداد ماه 1397 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 تیر ماه 1397 دانلود
1397/04/09 1397/04/09 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/03/21 1397/03/21 گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به 22 اردیبهشت ماه 1397 دانلود
1397/03/21 1397/03/21 صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 22 اردیبهشت ماه 1397 دانلود
1397/03/09 1397/03/09 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 اردیبهشت ماه 1397 دانلود
1397/02/11 1397/02/11 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 فروردین ماه 1397 دانلود
1397/01/14 1397/01/14 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 29 اسفند ماه 1396 دانلود
1396/12/21 1396/12/21 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 22 بهمن ماه 1396 به همراه گزارش حسابرس دانلود
1396/12/12 1396/12/12 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 بهمن ماه 1396 دانلود
1396/12/05 1396/12/05 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 22 بهمن ماه 1396 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 دی ماه 1396 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 آذر ماه براي صندوق سرمايه‌گذاري آتیه ملت دانلود
1396/09/21 1396/09/21 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 22 آبان ماه 1396 دانلود
1396/09/20 1396/09/20 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت منتهي به 22 آبان 1396 دانلود
1396/07/05 1396/07/05 صورتهای مالی سالانه منتهی به 22 مرداد ماه 1396 (حسابرسی شده) دانلود
1396/06/20 1396/06/20 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به 22 مرداد ماه 1396 دانلود
1396/06/19 1396/06/19 صورتهای مالی سالانه منتهی به 22 مرداد ماه 1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/03/21 1396/03/21 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 22 اردیبهشت ماه 1396 دانلود
1396/03/17 1396/03/17 گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 22 اردیبهشت 1396 دانلود
1395/12/28 1395/12/28 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 13951122 (حسابرسی شده) دانلود
1395/12/17 1395/12/17 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به 22 بهمن 1395 دانلود
1395/12/17 1395/12/17 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 13951122 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/09/21 1395/09/21 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به 22 آبان 1395 دانلود
1395/09/20 1395/09/20 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 22 آبان ماه 1395 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 صورتهای مالی سالانه منتهی به 22 مرداد ماه 1395 (حسابرسی شده) دانلود
1395/06/16 1395/06/16 صورتهای مالی سالانه منتهی به 22 مرداد ماه 1395 حسابرسی نشده دانلود
1395/06/16 1395/06/16 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به 22 آبان 1395 دانلود
1395/03/22 1395/03/22 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به 22 ارديبهشت 1395 دانلود
1395/03/22 1395/03/22 صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 22 اردیبهشت ماه 1395 دانلود
1395/01/30 1395/01/30 گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 22بهمن1394 دانلود
1394/12/19 1394/12/19 صورتهای مالی حسابرسی نشده عملکرد دروه مالی شش ماهه منتهی به 22 بهمن 1394 دانلود
1394/12/09 1394/12/09 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به 22 بهمن 1394 دانلود
1394/09/22 1394/09/22 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 22 آبان ماه 1394 دانلود
1394/09/16 1394/09/16 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به 22 آبان 1394 دانلود
1394/09/16 1394/09/16 گزارش عملكرد دوره مالي سه ماهه منتهي به 22 آبان 1394 دانلود
1394/07/05 1394/07/05 صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به 22 مرداد ماه 1394 به انضمام گزارش حسابرس دانلود
1394/06/28 1394/06/28 صورتهای مالی سالانه منتهی به 22 مرداد ماه 1394 حسابرسی نشده (اصلاحی) دانلود
1394/06/18 1394/06/18 صورتهای مالی سالانه منتهی به 22 مرداد ماه 1394 حسابرسی نشده دانلود
1394/06/15 1394/06/15 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به 22 مرداد ماه 1394 دانلود
1394/03/20 1394/03/20 گزارش عملكرد دوره مالي نه ماهه منتهي به 22ارديبهشت1394 دانلود
1394/03/20 1394/03/20 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 22 اردیبهشت ماه 1394 (اصلاحی) دانلود
1394/03/20 1394/03/20 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 22 اردیبهشت ماه 1394 دانلود
1394/01/11 1394/01/11 صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 22 بهمن ماه 1393 دانلود
1393/12/16 1393/12/16 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 22 بهمن ماه 1393 حسابرسی نشده (اصلاحی) دانلود
1393/12/16 1393/12/16 صورتهای مالی حسابرسی نشده عملکرد دروه شش ماهه منتهی به 22 بهمن 1393 دانلود
1393/11/22 1393/11/22 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به 22 بهمن1393 دانلود
1393/09/19 1393/09/19 گزارش عملكرد دوره مالي سه ماهه منتهي به 22 آبان 1393 دانلود
1393/08/25 1393/08/25 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به 22 آبان 1393 دانلود
1393/07/07 1393/07/07 گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به 22 مرداد ماه 1393 دانلود
1393/06/03 1393/06/03 صورتهای مالی سالانه منتهی به 22 مرداد ماه 1393 حسابرسی نشده (اصلاحی) دانلود
1393/06/03 1393/06/03 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به 22مرداد393 l دانلود
1393/06/03 1393/06/03 گزارش عملکرد صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 22 مرداد ماه 1393 دانلود
1393/03/24 1393/03/24 گزارش عملكرد دوره مالي نه ماهه منتهي به 22ارديبهشت1393 دانلود
1393/03/01 1393/03/01 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به 22اردیبهشت 1393 دانلود
1392/12/21 1392/12/21 صورت های مالی عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 22 بهمن 1392 دانلود
1392/12/21 1392/12/21 گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای منتهی به 22 بهمن 1392 دانلود
1392/12/05 1392/12/05 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به 22بهمن 1392 دانلود
1392/09/20 1392/09/20 صورت های مالی عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 22 آبان 1392 دانلود
1392/08/25 1392/08/25 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت منتهی به 22 آبان 1392 دانلود
1392/06/30 1392/06/30 گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به 22 مرداد ماه 1392 دانلود
1392/06/20 1392/06/20 صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 22 مرداد ماه 1392 دانلود
1392/05/25 1392/05/25 گزارش عملكرد سال منتهي به 22مرداد1392 دانلود
1392/03/12 1392/03/12 صورت هاي مالي نه ماهه منتهي به 22ارديبهشت1392 دانلود
1392/02/24 1392/02/24 گزارش عملكرد دوره مالي نه ماهه منتهي به 22ارديبهشت1392 دانلود
1391/12/24 1391/12/24 گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 22بهمن1391 دانلود
1391/11/23 1391/11/23 گزارش عملكرد دوره مالي شش ماهه منتهي به 22بهمن 1392 دانلود
1391/09/11 1391/09/11 صورت هاي مالي سه ماهه منتهي به 22آبان1391 دانلود
1391/08/23 1391/08/23 گزارش عملكرد دوره مالي سه ماهه منتهي به22آبان1391 دانلود
1391/07/04 1391/07/04 گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت هاي سال مالي منتهي به22مرداد1391 دانلود
1391/05/24 1391/05/24 گزارش عملكرد سال مالي منتهي به 22مرداد1391 دانلود
1391/03/24 1391/03/24 صورت مالي نه ماهه منتهي به 22ارديبهشت1391 دانلود
1391/02/25 1391/02/25 گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 22بهمن 1390 دانلود
1391/02/24 1391/02/24 گزارش عملكرد دوره مالي نه ماهه منتهي به 22ارديبهشت1391 دانلود
1390/11/23 1390/11/23 گزارش عملكرد دوره مالي شش ماهه منتهي به22بهمن1390 دانلود
1390/09/19 1390/09/19 صورت هاي مالي سه ماهه منتهي به 22آبان1390 دانلود
1390/08/23 1390/08/23 گزارش عملكرد دوره مالي منتهي به 22آبان1390 دانلود